Ein Noddwyr

Y Prif Gynllun!


<Yn ôl at bob erthygl newyddion

 

Y Prif Gynllun!

Postiwyd ar 13 2020 Ionawr

Rydym yn gyffrous ein bod yn gallu cyhoeddi, ar ôl 2 flynedd o gynllunio gofalus, bod gwaed, chwys ac efallai ychydig o ddagrau wedi cael caniatâd cynllunio bellach ar gyfer ein datblygiad cyfleusterau uwchgynllun yn BikePark Cymru.

Eisoes yn cael ei adeiladu (caniatawyd cynllunio yn 2019) yw ein llwybr llif gwyrdd a'n canolfan groeso i ymwelwyr newydd, golchi beiciau, estyniad patio a gwaith tirlunio y mae disgwyl iddo gael ei gwblhau erbyn diwedd mis Ebrill eleni. Bydd y gwelliannau hyn yn gwneud y parc beiciau yn fwy cynhwysol, yn haws ei ddefnyddio a bydd yn gwella'r amgylchedd o amgylch y ganolfan ymwelwyr bresennol.

Y cam nesaf i ni yw ychwanegu mwy o barcio ceir, llety glampio, bloc cawod a thoiled, man chwarae antur a gwelliannau tirlunio safle ehangach. Mae dylunio'r uwchgynllun datblygu wedi bod yn broses heriol. Rydym yn ddigon ffodus i weithredu ar safle hardd, y mae rhannau ohono yn safle o bwys ar gyfer cadwraeth natur felly mae'r datblygiad wedi'i ddylunio mewn ymgynghoriad ag Adnoddau Naturiol Cymru, ecolegwyr o'r awdurdod lleol a'n ecolegwyr ein hunain i leihau unrhyw effaith, cadw aeddfedu coed a gwella'r amgylchedd lle bynnag y bo modd. Y canlyniad yw cynllun sydd nid yn unig yn darparu cynllun gwych i feicwyr ei fwynhau ond sy'n gwneud hynny mewn ffordd sensitif, mae'n hollbwysig i ni ein bod yn lleihau'r effaith ar yr union amgylchedd sy'n caniatáu i'n busnes ffynnu.

Rydym yn rhagweld y bydd cam cyntaf ehangu'r maes parcio wedi'i gwblhau erbyn diwedd 2020 ynghyd â'r bloc cawod a thoiled, y don gyntaf o lety glampio a gwelliannau tirlunio. Efallai y bydd y cynllun cyfan yn cymryd sawl blwyddyn i'w ddatblygu wrth i ni gydbwyso ein buddsoddiad parhaus mewn llwybrau â gwelliannau i gyfleusterau ond yr hyn y gallwn ei addo yw mwy o lwybrau, mwy o barcio a chyfleusterau hyd yn oed yn well yn y blynyddoedd i ddod! Ni fydd angen i feicwyr aros yn hir i weld y don gyntaf o welliannau ond mae ein llwybr gwyrdd a'n canolfan groeso i ymwelwyr newydd i agor ym mis Ebrill.

Ar ôl bod trwy gyfnod ymgynghori cyhoeddus, aeth y penderfyniad cynllunio terfynol i'r pwyllgor ar yr 8th Ionawr. Dywedodd cyd-sylfaenydd BikePark Cymru, Martin Astley:

“Es i draw i arsylwi cyfarfod y pwyllgor cynllunio ac roeddwn i’n eithaf nerfus! Roedd yn anhygoel serch hynny, siaradodd sawl un o'r cynghorwyr o blaid y datblygiad a rhannu straeon am yr effaith gadarnhaol y mae BikePark Cymru a'n beicwyr sy'n ymweld yn ei chael ar yr ardal leol. Mae'n rhaid i mi gyfaddef ei bod hi'n foment eithaf emosiynol i mi, rydw i mor falch o'n tîm cyfan yn BPW a'r beicwyr sy'n ymweld hefyd. Mae beicwyr mynydd ar y cyfan yn griw eithaf anhygoel, mae'r rhai sy'n ymweld o'r tu allan i'r dref wedi integreiddio cystal yn yr ardal ac yn cael eu hystyried yn gadarnhaol iawn gan y gymuned leol, nid yw hynny i raddau helaeth oherwydd y ffordd y mae pobl yn ymddwyn ac yn parchu ei gilydd. a'r amgylchedd. Mae'r gymuned leol hefyd wedi bod mor gefnogol ers i ni agor yn 2013, maen nhw wedi ein croesawu ni'n llwyr ac ni fyddai'r cam nesaf hwn i'r parc yn bosibl heb gefnogaeth y gymuned a'n beicwyr ffyddlon. Pasiwyd caniatâd cynllunio ar gyfer y cam nesaf hwn ar gyfer BPW yn unfrydol gan y pwyllgor ac rwyf bellach yn gyffrous i gracio a chadw esblygiad y parc i fynd! ”

“Mae angen mwy o barcio ceir arnom, mae’r bloc cawod a thoiled wedi bod ar y rhestr boblogaidd ers amser maith ac rydym bob amser wedi bwriadu cael glampio ar y safle felly mae’n wych cael caniatâd ar waith a chynllun i weld hyn yn dod yn realiti. Bydd ychwanegu'r llwybr gwyrdd y Gwanwyn sydd i ddod yn anhygoel, mae'r llwybr yn edrych yn anhygoel, llwybr beicio mynydd go iawn, trac sengl ond un wedi'i ddylunio fel y gall beicwyr newydd fwynhau'r llwybr, cyffroi beicio mynydd. Bydd yn caniatáu i feicwyr a fyddai wrth eu bodd yn rhoi cynnig ar farchogaeth mynediad, ond nad ydyn nhw'n teimlo'n barod i'n llwybrau glas ddod a rhoi cynnig arni yn ogystal ag agor y parc i feicwyr iau, mae gen i fab tair oed a gallaf aros i reidio gydag ef yn BPW !! ”

Mae'r datblygiad hwn yn bosibl diolch i gefnogaeth buddsoddwyr preifat sydd wedi bod yn gefnogol ddiflino trwy'r broses ddylunio a chynllunio hir ac a ariennir yn rhannol gan gronfa amaethyddol yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu gwledig. Hoffem ddiolch i'r ddau am eu cefnogaeth ac am rannu ein gweledigaeth ar gyfer Parc Beicio Cymru sy'n gwella o hyd.

Cadwch gysylltiad â chynnydd ein cynlluniau trwy ein gwefan, sianeli cyfryngau cymdeithasol neu cofrestrwch i'n cylchlythyr yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

O bob un ohonom yma yn BikePark Cymru, rydym yn mawr obeithio eich bod mor gyffrous ag yr ydym i'r datblygiadau hyn ddigwydd! 

   

Cronfa Amaethfeddianwaith ar ddatblygiad Datblygu Gwledig: allan yn Buddlaighi oed Ardaloedd Gwledig
Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig: Ewrop yn Buddsoddi mewn Ardaloedd Gwledig

BikePark Cymru, wedi'i adeiladu ar gyfer beicwyr, gan feicwyr

 Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym