Ein Noddwyr

Aelod o'r Tîm Criw Uplift & Trail


<Yn ôl i bob gyrfa

 

Postiwyd ar 05 2023 Gorffennaf

 • Teitl swydd: Aelod o'r Tîm Criw Uplift & Trail
 • Yn atebol i: Rheolwr Criw Llwybr a Rheoli Trafnidiaeth
 • Cyfrifoldebau Goruchwylio: Dim

Ynglŷn â BikePark Cymru

BikePark Wales yw prif gyfleuster beicio mynydd y DU sydd wedi'i leoli ym Merthyr Tudful ar gyrion parc cenedlaethol Bannau Brycheiniog 25 munud i'r gogledd o ganol Caerdydd. Mae'r parc bellach yn gyrchfan a gydnabyddir yn rhyngwladol ac yn fecca ar gyfer beicwyr mynydd, gan ddisgyn i Myndd Gethin, copa 491-metr.

Mae BikePark Wales yn fusnes ifanc, llwyddiannus sy'n tyfu'n gyflym. Mae'r arlwy gyfredol yn cynnwys dros 40 o lwybrau beicio mynydd o'r radd flaenaf, gwasanaeth codi cerbydau, caffi, siop feiciau, llogi beiciau, hyfforddi a digwyddiadau ond mae cynllun datblygu uchelgeisiol bellach ar y gweill i wella'r gwasanaethau presennol ac ychwanegu cynhyrchion newydd at y safle presennol. .

Y Rôl

Rydym yn chwilio am unigolyn egnïol, cyfrifol, uchel ei gymhelliant i ymuno â'n tîm fel 'Aelod Tîm Criw Uplift & Trail'. Mae hon yn rôl ddeuol newydd gyffrous yn gweithio ar y cyd o fewn yr adrannau Criw Llwybr ac Ymgodiad, sy'n ffurfio rhan annatod o'r tîm BikePark ehangach. Rhaid i chi fod yn yrrwr PSV cymwys i gael eich ystyried ar gyfer y rôl hon.

Wrth yrru, byddwch yn gyfrifol am gludo cwsmeriaid a'u beiciau i gopa BikePark fel rhan o'n gwasanaeth codiad, gan sicrhau bod yr holl weithdrefnau'n cael eu dilyn yn ddyddiol. Tra'n gweithio o fewn y Criw Llwybr, byddwch yn gyfrifol am gynnal a datblygu'r llwybrau a'r holl nodweddion, arwyddion a dodrefn cysylltiedig. Mae hon yn rôl wirioneddol amlochrog a fydd yn caniatáu i'r unigolyn iawn ffynnu o fewn BikePark Wales.

Byddwch yn rhannu eich angerdd, syniadau ac awgrymiadau gyda'ch tîm ac yn gweithio gyda'ch gilydd i gadw rhwydwaith llwybrau a gwasanaeth ymgodi BikePark Cymru yn gyrchfan MTB ledled y byd.

Fel rhan o'ch datblygiad BPW, byddwch yn dysgu'r sgiliau ac yn ennill y tocynnau, i weithio ar y llwybrau gydag offer a pheiriannau, ATV's ac ati, yn ogystal â hyfforddiant a datblygiad o fewn yr adran Drafnidiaeth, gan eich cynorthwyo i gadw'ch CPC yn gyfredol.

Rhaid i unigolion allu gweithio yn yr awyr agored ym mhob tywydd ac amodau anodd yn aml. Byddwch yn gweithio gydag amrywiaeth o offer llaw a gall y gwaith fod yn gorfforol feichus.

Dylai Aelodau'r Tîm Criw Ymgodymu a Llwybr fod yn chwaraewyr tîm cryf ond dylent barhau i fod yn hunan-gymhellol a gallu gweithio'n gynhyrchiol gyda goruchwyliaeth gyfyngedig.  

Mae gwaith penwythnos yn hanfodol ar gyfer y rôl hon. Yn ystod gwyliau'r ysgol byddwch yn gyrru'n bennaf gyda'r tîm, yna'n dychwelyd i raniad o 2 ddiwrnod gyrru a 3 diwrnod ar y Criw Llwybr. 

Dyletswyddau a Chyfrifoldebau i gynnwys:

 • Cludo cwsmeriaid rhagdaledig i ben y rhwydwaith Llwybrau Beicio Mynydd ar gylchdro.
 • Sicrhau bod y Bws Mini a’r trelar yn gweithio’n iawn ar ddechrau’r sifft, gan gynnwys archwiliad gweledol o amgylch y sifft ac archwiliadau mecanyddol fel rhan o’r gwiriadau diffygion dyddiol.
 • Rhowch wybod am unrhyw faterion mecanyddol sy'n ymwneud â cherbydau gyda Rheolwr Trafnidiaeth Beicio Parc Cymru
 • Sicrhau bod y bysiau mini a'r trelars yn lân ac yn daclus a chynnal delwedd ardderchog o'r Cwmni
 • Cynnal a datblygu'r llwybrau.
 • Cynorthwyo gyda gwaith amrywiol o amgylch y ganolfan ymwelwyr, ffyrdd y goedwig ac yn ystod sefyllfaoedd brys ymatebwyr cyntaf pan fo angen
 • Cynnal a chadw offer a chyfarpar i safon uchel trwy archwiliadau dyddiol ac wythnosol a rhoi gwybod am unrhyw ddifrod neu bryder i uwch aelod priodol o staff Criw Llwybr
 • Gweithio mewn modd sy’n canolbwyntio ar dasgau i gyflawni’r nod cyffredinol o gynnal y rhwydwaith llwybrau mewn cyflwr rhagorol a’i ddatblygu yn unol â dogfen Prif Gynllun y Llwybr i gadw cwsmeriaid yn gyffrous i ddychwelyd
 • Yn dangos ymwybyddiaeth ragorol o iechyd a diogelwch ym mhob agwedd ar waith, cyfathrebu â goruchwylwyr neu reolwyr os yw unrhyw bryderon Iechyd a Diogelwch yn cael eu nodi ac angen gweithredu neu sylw.
 • Gwisgo PPE sylfaenol bob amser wrth berfformio gwaith a PPE priodol i dasg benodol pan fo angen
 • Dilyn Arferion Gweithio Diogel, asesiadau risg a datganiadau dull a chyfarwyddiadau gan uwch aelodau'r tîm.
 • Ymfalchio yn eu gwaith a chwblhau pob tasg i'r un safon uchel BikePark waeth beth fo maint neu fath y swydd
 • Gweithio fel rhan o'r tîm gydag agwedd gadarnhaol 'gallu gwneud'
 • Bod yn barod i ddysgu a datblygu sgiliau a gwybodaeth trwy hyfforddiant a chyrsiau mewnol ac allanol. Hefyd, trwy gyfrwng sgyrsiau blwch offer, SOPs a thrafodaethau
 • Darparu cymorth cyntaf a chefnogi’r tîm cymorth cyntaf i ddelio â digwyddiadau pan fo angen gan gynnwys wrth ddarparu gwasanaeth dyletswydd oherwydd tywydd garw ar benwythnosau
 • Bod yn barod i ymgysylltu â’n hymwelwyr, gan gynnig cymorth pan fo angen a darparu safon eithriadol o wasanaeth cwsmeriaid

Dyletswyddau tîm cyffredinol:

 • Cadw at arferion gwaith, dulliau, gweithdrefnau presennol, ymgymryd â gweithgareddau hyfforddi a datblygu perthnasol ac ymateb yn gadarnhaol i systemau newydd ac amgen.
 • Cydweithredu â deddfwriaeth, polisïau a gweithdrefnau iechyd a diogelwch perthnasol wrth gyflawni dyletswyddau'r swydd.
 • Cyflawni dyletswyddau a chyfrifoldebau'r swydd yn unol â pholisïau cyfle cyfartal y Cwmni.
 • Cynnal cyfrinachedd ac arsylwi diogelu data a chanllawiau cysylltiedig lle bo hynny'n briodol.
 • Deall a chydymffurfio â pholisïau amgylcheddol y Cwmni
 • Cyflawni unrhyw ddyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill o fewn y swyddogaeth gyffredinol, sy'n gymesur â graddfa a lefel cyfrifoldebau'r swydd

Cymwysterau Hanfodol:

 • D1, DE, D Trwydded
 • Trwydded Yrru Brydeinig Lawn, Lân yn gymwys i D1, D1E, D, DE (dim cyfyngiad 101),
 • PSV CPC,
 • Cerdyn gyrrwr digi tacho

Sgiliau Allweddol:

 • Diddordeb brwd yn BikePark Wales.
 • Agwedd gadarnhaol 'gallu gwneud'
 • Y gallu i gyflawni rôl â llaw yn bennaf
 • Parodrwydd i ddysgu a chwblhau cyrsiau hyfforddi mewnol ac allanol
 • Yn angerddol am feicio mynydd ac adeiladu llwybrau
 • Trwydded yrru lân y DU

Sgiliau dymunol:

 • Profiad blaenorol o weithio fel gyrrwr teithwyr
 • Gweithio'n gyfforddus gydag aelodau'r cyhoedd
 • Yn gyfarwydd â defnyddio tacograff digidol
 • 360 Tocyn Cloddiwr
 • Tocyn Dumper/Trac Dumper
 • Tocynnau llif gadwyn
 • Tocyn Brushcutter
 • Y gallu i gyfathrebu yn yr iaith Gymraeg
 • Tystysgrif DBS well
 • Cymwysterau Cymorth Cyntaf mewn argyfwng awyr agored

Anfonwch CV a llythyr o ddiddordeb i jobs@bikeparkwales.com

Nodyn: Mae'r manylion yn y Disgrifiad Swydd hwn yn crynhoi prif ddisgwyliadau'r rôl ar y dyddiad y cafodd ei baratoi. Bydd natur rolau unigol yn esblygu ac yn newid wrth i'r gwasanaeth ddatblygu a thyfu. O ganlyniad, bydd BikePark Wales yn adolygu ac yn diwygio'r Disgrifiad Swydd hwn yn ôl yr angen mewn ymgynghoriad â deiliaid swyddi.

Mae BikePark Wales yn croesawu ymholiadau a cheisiadau gan bawb ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn y gweithle. Mae ymrwymiad i hyrwyddo amrywiaeth a datblygu amgylchedd gweithle lle mae'r holl staff yn cael eu trin ag urddas a pharch yn ganolog i'n proses recriwtio.

Mae BikePark Wales yn gyfrifol am benderfynu sut mae'n dal ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch chi ac yn cydymffurfio â'r holl gyfraith ac egwyddorion diogelu data. Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a roddwch inni yn ystod y broses recriwtio yn cael ei storio ar gyfrifiadur i gynorthwyo gyda gweinyddu'r broses recriwtio.

 Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch chi i:

 • Aseswch eich sgiliau, eich cymwysterau a'ch addasrwydd ar gyfer y rôl;
 • Cynnal gwiriadau cefndir a chyfeirnod, lle bo hynny'n berthnasol;
 • Cyfathrebu â chi am y broses recriwtio;
 • Cadwch gofnodion sy'n gysylltiedig â'n prosesau llogi; a
 • Cydymffurfio â gofynion cyfreithiol neu reoleiddiol.

Mae angen i ni hefyd brosesu eich gwybodaeth bersonol i benderfynu a ddylid ymrwymo i gontract cyflogaeth gyda chi ond ni fyddwn yn storio eich gwybodaeth bersonol am ddim hirach nag sy'n angenrheidiol.

 

 Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym