Ein Noddwyr

Gyrwyr Bws Mini Codi - Penwythnos ac Achlysurol


<Yn ôl i bob gyrfa

 

Postiwyd ar 04 2024 Mehefin

Chwilio am rywbeth gwahanol? Dim nosweithiau hwyr, boreau cynnar, dim dros nos, dim tagfeydd traffig sy'n malu enaid! Mae BikePark Wales yn cynnig cyfle gwych i ymuno ag amgylchedd hwyliog, unigryw sy'n eich annog i gael hwyl!

 • Teitl y Swydd: Gyrrwr Bws PSV (D1 neu D neu DE)
 • Goruchwyliaeth: Dim
 • Tâl: Yn dechrau o £12.50 - £13.50 yr awr DOE
 • Adrodd i: Rheoli trafnidiaeth
 • Cytundeb: Llawn Amser/Achlysurol/Banc/Rhan-amser

Disgrifiad Swydd:

Byddwch yn gyfrifol am gludo cwsmeriaid a'u beiciau i gopa BikePark fel rhan o'n gwasanaeth codiad, gan sicrhau bod yr holl weithdrefnau'n cael eu dilyn yn ddyddiol.

Profiad a Chymwysterau:

 • Trwydded Yrru Brydeinig Lân, Gymhwysol i D1, neu D1E neu DE (dim cyfyngiad 101),
 • Cerdyn gyrrwr CPC PSV (gofynnol)

Dyletswyddau a Chyfrifoldebau - Penodol

 • Cludo cwsmeriaid rhagdaledig i ben y rhwydwaith Llwybrau Beicio Mynydd ar gylchdro.
 • Sicrhau bod y Bws Mini a’r trelar yn gweithio’n iawn ar ddechrau’r sifft, gan gynnwys archwiliad gweledol o amgylch y sifft ac archwiliadau mecanyddol fel rhan o’r gwiriadau diffygion dyddiol.
 • Rhowch wybod am unrhyw faterion mecanyddol sy'n ymwneud â cherbydau gyda Rheolwr Trafnidiaeth Beicio Parc Cymru
 • Sicrhau bod y bysiau mini a'r trelars yn lân ac yn daclus, a chynnal delwedd ardderchog o'r Cwmni.
 • Cyflawni unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill o fewn swyddogaeth gyffredinol y swydd

Nodweddion Dymunol:

 • Profiad blaenorol o weithio fel gyrrwr teithwyr
 • Yn gyfarwydd â defnyddio tacograff digidol
 • Byddwch yn drefnus, yn onest ac yn ddibynadwy
 • Bod â phersonoliaeth gyfeillgar a deniadol
 • Gweithio'n gyfforddus gydag aelodau'r cyhoedd
 • Dylai fod ag agwedd hyderus
 • Rhaid bod yn gymwynasgar ac yn gwrtais

Os hoffech wneud cais am y rôl hon, anfonwch e-bost swyddi@bikeparkwales.com

Nodyn: Mae'r manylion yn y Disgrifiad Swydd hwn yn crynhoi prif ddisgwyliadau'r rôl ar y dyddiad y cafodd ei baratoi. Bydd natur rolau unigol yn esblygu ac yn newid wrth i'r gwasanaeth ddatblygu a thyfu. O ganlyniad, bydd BikePark Wales yn adolygu ac yn diwygio'r Disgrifiad Swydd hwn yn ôl yr angen mewn ymgynghoriad â deiliaid swyddi.
Mae BikePark Wales yn croesawu ymholiadau a cheisiadau gan bawb ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn y gweithle. Mae ymrwymiad i hyrwyddo amrywiaeth a datblygu amgylchedd gweithle lle mae'r holl staff yn cael eu trin ag urddas a pharch yn ganolog i'n proses recriwtio.
Mae BikePark Wales yn gyfrifol am benderfynu sut mae'n dal ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch chi ac yn cydymffurfio â'r holl gyfraith ac egwyddorion diogelu data. Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a roddwch inni yn ystod y broses recriwtio yn cael ei storio ar gyfrifiadur i gynorthwyo gyda gweinyddu'r broses recriwtio.
Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch chi i:
Aseswch eich sgiliau, eich cymwysterau a'ch addasrwydd ar gyfer y rôl;
Cynnal gwiriadau cefndir a chyfeirnod, lle bo hynny'n berthnasol;
Cyfathrebu â chi am y broses recriwtio;
Cadwch gofnodion sy'n gysylltiedig â'n prosesau llogi; a
Cydymffurfio â gofynion cyfreithiol neu reoleiddiol.
Mae angen i ni hefyd brosesu eich gwybodaeth bersonol i benderfynu a ddylid ymrwymo i gontract cyflogaeth gyda chi ond ni fyddwn yn storio eich gwybodaeth bersonol am ddim hirach nag sy'n angenrheidiol.Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym