Ein Noddwyr

Aelod o Dîm Criw'r Llwybr


<Yn ôl i bob gyrfa

 

Postiwyd ar 22 2021 Medi

Wrth eich bodd yn reidio beiciau a chloddio llwybrau? Gallai hwn fod yn gyfle perffaith i chi ymuno â'n criw llwybr. Rydym yn chwilio am unigolyn llawn cymhelliant, egnïol a gweithgar i gryfhau ein tîm criw llwybr medrus!

Mae Aelodau Criw Llwybr yn gyfrifol am gynnal ac esblygu rhwydwaith llwybrau BikePark Wales.

Yn gyffredinol, bydd Aelodau Tîm Criw'r Llwybr yn ffurfio timau sy'n gweithio gydag un neu fwy o Oruchwylwyr i gwblhau tasgau a phrosiectau gwaith er y byddant hefyd yn gweithio ar eu pennau eu hunain, neu ynghyd ag aelodau eraill o'r tîm, heb unrhyw oruchwyliaeth.

Rhaid i unigolion fod yn ffit yn gorfforol ac yn gryf ac yn llawn cymhelliant i weithio yn yr awyr agored ym mhob tywydd ac yn aml yn anodd. Byddant yn gweithio gydag amrywiaeth o offer llaw a gall y gwaith fod yn gorfforol heriol.

Nid oes angen i ymgeiswyr fod yn weithredwyr peiriannau neu'n adeiladwyr sydd wedi'u hyfforddi'n llawn; gallwn ddarparu'r amgylchedd a'r hyfforddiant a'r gefnogaeth i ddysgu yn y swydd ond yr hyn sy'n rhaid i chi ei ddarparu yw'r egni a'r agwedd i weithio'n galed gan ymdrechu tuag at wneud y llwybrau yn BPW y gorau y gallant fod.

Mae peth profiad o adeiladu llwybrau p'un a yw'n broffesiynol neu fel arall yn bwysig.

Wrth i wybodaeth a setiau sgiliau unigolion ddatblygu, gallant ddysgu gweithio ar y llwybrau gyda pheiriannau a pheiriannau fel cloddwyr, dympwyr, ATV's a chywasgwyr.

Dylai aelodau'r llwybr fod yn chwaraewyr tîm cryf ond eto i gyd yn llawn cymhelliant ac yn gallu gweithio'n gynhyrchiol gyda goruchwyliaeth gyfyngedig.                   

Mae aelodau Criw'r Llwybr yn adrodd i'r Goruchwylwyr Criw Llwybr a'r Goruchwyliwr Arweiniol.

Cyfrifol am:

 • Cynnal a datblygu'r llwybrau mtb a'r holl nodweddion cysylltiedig, arwyddion a dodrefn llwybr.
 • Cynorthwyo gyda gwaith amrywiol o amgylch y ganolfan ymwelwyr, ffyrdd coedwig ac yn ystod sefyllfaoedd ymatebydd cyntaf brys pan fo angen.
 • Cynnal peiriannau ac offer i safon uchel trwy archwiliadau dyddiol ac wythnosol ac adrodd am unrhyw ddifrod neu bryder i uwch aelod priodol o staff Trail Crew.
 • Defnyddio peiriannau, offer ac offer i gwblhau gwaith cynnal a chadw rydych chi wedi cael eich hyfforddi i'w ddefnyddio.
 • Yn dangos ymwybyddiaeth ragorol o iechyd a diogelwch ym mhob agwedd ar waith, cyfathrebu â goruchwylwyr neu reolwyr os yw unrhyw bryderon Iechyd a Diogelwch yn cael eu nodi ac angen gweithredu neu sylw.
 • Gwisgo PPE sylfaenol bob amser wrth berfformio gwaith a PPE tasg-benodol priodol pan fo angen.
 • Yn dilyn Arferion Gweithio Diogel, asesiadau risg a datganiadau dull a chyfarwyddiadau gan oruchwylwyr a rheolwyr.
 • Ymfalchïo yn y gwaith a chwblhau'r holl dasgau i'r un safon BikePark Cymru uchel waeth beth yw maint neu fath y swydd.
 • Gweithio fel rhan o'r tîm gydag agwedd gadarnhaol 'gallu-gwneud'.
 • Gweithio mewn dull sy'n canolbwyntio ar dasgau i gyflawni'r nod cyffredinol o gynnal y rhwydwaith llwybrau mewn cyflwr rhagorol a'i esblygu yn unol â dogfen Prif Gynllun y Llwybr i gadw cwsmeriaid yn gyffrous i ddychwelyd.
 • Bod yn barod i ddysgu a datblygu sgiliau a gwybodaeth trwy hyfforddiant a chyrsiau mewnol ac allanol. Hefyd, trwy sgyrsiau a thrafodaethau blwch offer.
 • Cymryd rhan weithredol yn y gwaith o reoli'r rhwydwaith llwybrau ar adegau o dywydd garw a rheoli Ysgubiadau Llwybr a gwaith adfer yn ôl yr angen gan gynnwys gwyliau banc a phenwythnosau yn unol â'r rota cyflenwi dyletswydd.
 • Darparu cymorth cyntaf a chefnogi'r tîm cymorth cyntaf i ddelio â digwyddiadau pan fo angen, gan gynnwys wrth ddarparu yswiriant ar ddyletswydd oherwydd tywydd garw ar benwythnosau.

Band cyflog 16 - 21.5k yn amodol ar brofiad

I wneud cais anfonwch CV i brendan@bikeparkwales.com

 

Nodyn: Mae'r manylion yn y Disgrifiad Swydd hwn yn crynhoi prif ddisgwyliadau'r rôl ar y dyddiad y cafodd ei baratoi. Bydd natur rolau unigol yn esblygu ac yn newid wrth i'r gwasanaeth ddatblygu a thyfu. O ganlyniad, bydd BikePark Wales yn adolygu ac yn diwygio'r Disgrifiad Swydd hwn yn ôl yr angen mewn ymgynghoriad â deiliaid swyddi.

Mae BikePark Wales yn croesawu ymholiadau a cheisiadau gan bawb ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn y gweithle. Mae ymrwymiad i hyrwyddo amrywiaeth a datblygu amgylchedd gweithle lle mae'r holl staff yn cael eu trin ag urddas a pharch yn ganolog i'n proses recriwtio.

Mae BikePark Wales yn gyfrifol am benderfynu sut mae'n dal ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch chi ac yn cydymffurfio â'r holl gyfraith ac egwyddorion diogelu data. Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a roddwch inni yn ystod y broses recriwtio yn cael ei storio ar gyfrifiadur i gynorthwyo gyda gweinyddu'r broses recriwtio.

 Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch chi i:

 • Aseswch eich sgiliau, eich cymwysterau a'ch addasrwydd ar gyfer y rôl;
 • Cynnal gwiriadau cefndir a chyfeirnod, lle bo hynny'n berthnasol;
 • Cyfathrebu â chi am y broses recriwtio;
 • Cadwch gofnodion sy'n gysylltiedig â'n prosesau llogi; a
 • Cydymffurfio â gofynion cyfreithiol neu reoleiddiol.

Mae angen i ni hefyd brosesu eich gwybodaeth bersonol i benderfynu a ddylid ymrwymo i gontract cyflogaeth gyda chi ond ni fyddwn yn storio eich gwybodaeth bersonol am ddim hirach nag sy'n angenrheidiol.Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym