Ein Noddwyr

Rydym yn llogi - Rheolwr Cyfleusterau a Dyletswydd ** Ymgeiswyr mewnol yn unig **


<Yn ôl i bob gyrfa

 

Postiwyd ar 10 2020 Medi

Ynglŷn â BikePark Cymru

BikePark Wales yw cyfleuster beicio mynydd rhif un y DU, a leolir ym Merthyr Tudful, ar gyrion parc cenedlaethol Bannau Brycheiniog, 25 munud yn unig i'r gogledd o ganol Caerdydd. Mae'r parc bellach yn gyrchfan a gydnabyddir yn rhyngwladol ac yn fecca i feicwyr mynydd.

 

Mae BikePark Wales yn fusnes ifanc, deinamig a llwyddiannus sy'n tyfu'n gyflym. Mae'r cynnig cyfredol yn cynnwys dros 40 o lwybrau beicio mynydd o'r radd flaenaf, gwasanaeth codi cerbydau, caffi, siop feiciau, llogi beiciau, hyfforddi a digwyddiadau ond mae cynllun uchelgeisiol 3 blynedd bellach ar y gweill i wella'r gwasanaethau presennol ac ychwanegu cynhyrchion newydd at y presennol safle.

 

Y Rôl

Cyfle cyffrous i unigolyn egnïol, cyfrifol a threfnus iawn ymuno â thîm BikePark Cymru.

Yn hanfodol i'r rôl hon bydd y gallu i gyfoethogi profiad yr ymwelydd a sicrhau bod safonau eithriadol o wasanaeth i gwsmeriaid yn cael eu darparu bob amser. Bydd y rheolwr dyletswydd yn hyrwyddo ethos un tîm cryf y cwmni. Fel y rheolwr dyletswydd, byddwch yn “rhedeg y dydd”, gan arwain ac ysgogi'r tîm i sicrhau gweithrediad llyfn

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am reoli cynnal a chadw cyfleusterau safle cyffredinol, gan gynnwys cydymffurfio a rheoli amserlenni a chofnodion gwasanaeth a chynnal a chadw.

Cyfrifoldeb cyffredinol i ddarparu ein hadran cymorth cyntaf, gan gynnwys rheoli llinell y tîm ymatebwyr cymorth cyntaf.

 

Yn atebol i: Rheolwr Gweithrediadau Canolfannau

Cyfrifoldebau Goruchwyliol: Tîm ymatebwyr cyntaf

 

Cyfrifoldebau i gynnwys:

 • Arwain ar weithrediadau beunyddiol BikePark Wales fel rheolwr dyletswydd. Sicrhau bod pob adran yn gweithio'n effeithiol ac yn cyfarwyddo adnoddau yn ôl yr angen i gyd-fynd â thaith yr ymwelydd. Cynorthwyo adrannau i dalu am egwyliau a chyfnodau prysur, Ymdrin â chwynion cwsmeriaid, pe byddent yn codi ar y diwrnod. Rheoli unrhyw faterion wrth iddynt godi ar y diwrnod, mewn ffordd ddigynnwrf sy'n caniatáu i brofiad y cwsmer gael ei effeithio
 • Cynorthwyo penaethiaid adran i ddarparu safonau eithriadol o wasanaeth i gwsmeriaid
 • Gweithio ar draws pob adran i ddarparu profiad rhagorol i ymwelwyr
 • Yn gyfrifol am weithdrefnau agor / cau
 • Cynorthwyo gyda chydymffurfiad iechyd a diogelwch ar draws y wefan
 • Cysylltu â threfnwyr gwasanaethu a threfnu gyda chontractwyr cynnal a chadw, ynghyd â chyflawni gwaith adweithiol ac ataliol. Cymryd rheolaeth a rheoli tasgau arferol fel profion PAT, profion larwm tân, profion diffoddwr tân, cynnal a chadw gwelyau cyrs, clirio draeniau ac ati, adrodd i'r COO am gydymffurfio
 • Cynorthwyo'r COO i gyflwyno isadeiledd BikePark Wales
 • Cynorthwyo Uwch reolwyr i greu a datblygu gweithdrefnau a pholisïau gweithio newydd ar draws y cwmni
 • Byddwch yn gyfrifol am lunio adroddiadau ystadegol misol ar gymorth cyntaf, ar gyfer y bwrdd cyfarwyddwyr
 • Rheoli llinell i ymatebwyr cyntaf a threfnu cynlluniau hyfforddi ar gyfer yr holl dîm sy'n ymwneud â chymorth cyntaf ar y safle.

 

Sgiliau Allweddol:

 

 • Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol angerdd a phrofiad blaenorol o brofiad ymwelwyr o safon
 • Safonau personol eithriadol a dealltwriaeth o wasanaeth cwsmeriaid
 • Mae o leiaf blwyddyn o brofiad mewn arweinyddiaeth, ar lefel rheolwr cynorthwyol, yn hanfodol ar gyfer y rôl hon
 • Y gallu i ysgogi ac ymgysylltu ag aelodau'r tîm; i nodi setiau sgiliau unigolyn a'u defnyddio, ar gyfer datblygiad personol a busnes
 • Sgiliau trefnu a chynllunio rhagorol a llygad da am fanylion. Nodi problem bosibl a gweithredu'n gyflym i'w datrys
 • Sgiliau pobl rhagorol gyda'r gallu i adeiladu perthnasoedd cryf, yn fewnol ac yn allanol ar draws pob tîm, sgiliau cyfathrebu cryf ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • Dull gweithgar ac addasadwy, gyda dull synnwyr cyffredin cadarn
 • Byddai gwybodaeth gref o weithdrefnau iechyd a diogelwch, IOSH yn ddymunol
 • Dealltwriaeth gref o'r weithdrefn tân a diogelwch, cynnal a chadw adeiladau, rheoli contractwyr a darparu gwasanaethau
 • Mae cymwysterau cymorth cyntaf brys yn hanfodol
 • Dull gweithredol o wella safonau ar draws y wefan

 

Nodyn: Mae'r manylion yn y Disgrifiad Swydd hwn yn crynhoi prif ddisgwyliadau'r rôl ar y dyddiad y cafodd ei baratoi. Bydd natur rolau unigol yn esblygu ac yn newid wrth i'r gwasanaeth ddatblygu a thyfu. O ganlyniad, bydd BikePark Wales yn adolygu ac yn diwygio'r Disgrifiad Swydd hwn yn ôl yr angen mewn ymgynghoriad â deiliaid swyddi.

E-bostiwch eich CV a'ch llythyr Clawr i mark.mcknight@bikeparkwales.comDerbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym