Ein Noddwyr

Ymddygiad Marchog


Rhestr Wirio Beiciau ac Offer Mynydd

Mae'r llwybrau yn BikePark Wales yn arw, yn heriol ac yn feichus ar feic ac ar y corff. Felly, dim ond Beiciau Mynydd y caniateir eu defnyddio ar y llwybrau yn BikePark Wales, ni chaniateir beiciau hybrid, beiciau graean ac ati ar sail diogelwch.

Rydym yn argymell defnyddio beiciau hongiad llawn o faint priodol, modern o ansawdd uchel, teithio hir, gyda breciau disg hydrolig o ansawdd da.

Cyn reidio, archwiliwch eich offer bob amser neu gofynnwch i beiriannydd beic cymwys ei wirio a gwiriwch am unrhyw ddifrod ar ôl pob rhediad o'r bryn ac yn enwedig ar ôl damwain waeth pa mor fach. Peidiwch â gyrru ar offer sydd wedi'u difrodi.

 • Mae helmedau yn orfodol bob amser wrth reidio beic yn BikePark Wales (gan gynnwys wrth ddringo), sicrhewch fod eich helmed yn bodloni safon EN1078 o leiaf, yn llai na thair blwydd oed, mewn cyflwr da ac wedi'i haddasu'n iawn. Rydym yn argymell yn fawr y defnydd o helmedau amddiffyn wyneb llawn gyda lefelau uwch o amddiffyniad fel ASTFM F1952-DH. Mae menig, amddiffyniad llygaid ac arfwisg y corff hefyd yn cael eu hargymell yn fawr. OS NAD OES GENNYCH HELMED ADDAS, NI CHANIATEIR I CHI FARCIO YN Y PARC NA DEFNYDDIO'R GWASANAETH UPLIFT.
 • Archwiliwch ffrâm beic a ffyrc am graciau, mannau sydd wedi'u difrodi neu ardaloedd tolcio.
 • Sicrhewch fod gennych ddigon o badiau brêc i atal eich beic wrth ddisgyn; mae dau frêc gweithio yn orfodol, ac rydym yn argymell breciau disg yn fawr ar gyfer gwell rheolaeth.
 • Dylai echelau blaen a chefn (rhyddhau cyflym neu folltio trwy'r math) fod yn dynn.
 • Rhaid i'r headset a'r coesyn fod yn ddiogel heb unrhyw looseness na chwarae.
 • Dylai teiars fod o leiaf 1.5” o led gyda gwadn oddi ar y ffordd. Sicrhewch fod eich teiars mewn cyflwr da, gyda digon o wadn a dim toriadau na chrafiadau yn y wal ochr ac nad yw'r ymylon yn dangos unrhyw graciau nac arwyddion o wendid, dylai pob asgell fod yn dynn ac yn gyfan.
 • Rhaid i afaelion y bar handlen a'r handlen fod yn dynn ac yn methu troi. Rhaid gosod plygiau pen bar (neu afaelion sy'n amgáu pen y bariau yn llawn) ar y barrau llaw. Oherwydd natur ein llwybrau ni chaniateir bariau gollwng.
 • Mae angen cau'r sedd a'r postyn yn ddiogel a sicrhau bod pyst seddau gollwng yn gweithio'n iawn.
 • Gwiriwch fod y pedalau'n ddiogel ac nad ydynt yn chwarae'n ormodol. Ni chaniateir defnyddio pedalau gyda strapiau Toe.
 • Dylai'r ataliad fod mewn cyflwr da heb unrhyw ollyngiadau na rhannau rhydd.
 • Ni chaniateir cludwyr plant sefydlog fel seddau dryll, seddi rheseli cefn neu ddyfeisiadau tag-a-hir. Gellir defnyddio rhaffau tynnu i gynorthwyo marchogion i fyny'r bryn ond ni ddylid eu defnyddio ar lwybrau disgynnol.
 • Mae croeso i e-feiciau yn BikePark Wales, ond rhaid eu dosbarthu fel EAPC (cylch pedal â chymorth trydan), ac ni ddylai'r modur yrru'r beic y tu hwnt i 15.5mya. Ni chaniateir beiciau â chymorth sbardun.

Sylwer: Os bydd uwch aelod o dîm BikePark Wales yn ystyried bod eich beic yn anniogel byddant yn eich atal rhag mynd ar y llwybrau.

 

Cod Cyfrifoldeb Beicwyr Mynydd

Dilynwch y cod i sicrhau bod pob beiciwr yn cael profiad hwyliog a diogel yn BikePark Cymru.

Rydym yn cadw'r hawl i symud tocyn diwrnod neu wahardd beicwyr o'r parc am dorri'r cod cyfrifoldeb Beiciwr Mynydd.

 • Rhaid i bob marchog arddangos un tocyn reidio dilys ar eu handlebar bob amser. Mae hyn yn cynnwys deiliaid tocyn tymor y mae'n rhaid iddynt gofrestru yn y ganolfan ymwelwyr a chasglu tocyn diwrnod ar bob ymweliad. Rhaid tynnu tocynnau sydd wedi dod i ben o handlebars.
 • Cariwch ffôn symudol gyda rhif ICE (mewn argyfwng) bob amser a gwnewch yn siŵr ei fod yn cael ei godi cyn i chi adael y tŷ. Os oes angen cymorth, cysylltwch â Beic Park Patrol ar 07495033398 neu 999 mewn argyfwng. Os ydych wedi galw ambiwlans, rhowch wybod i'r ganolfan ymwelwyr ar 01685 709450 fel y gallwn helpu i'w harwain atoch. 
 • Ceisiwch osgoi marchogaeth ar eich pen eich hun, mae'n fwy diogel ac yn fwy o hwyl i reidio gyda'ch ffrindiau. Os ydych yn reidio ar eich pen eich hun, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i ni pan fyddwch yn mewngofnodi.
 • Cadwch reolaeth bob amser. Eich cyfrifoldeb chi yw osgoi damwain i feicwyr a gwrthrychau eraill o'ch cwmpas!
 • Byddwch yn barchus ac yn ymwybodol o feicwyr eraill sy'n amrywio lefelau sgiliau, ymlacio a chael hwyl.
 • Peidiwch â stopio ar y llwybr. Tynnwch oddi ar y llwybr mewn man diogel os bydd angen i chi stopio am unrhyw reswm.
 • Wrth fynd i mewn i lwybr neu gychwyn i lawr yr allt, rhaid i chi edrych i fyny'r allt ac ildio i feicwyr eraill sy'n dod i lawr y llwybr.
 • Parchwch y graddiadau llwybr, darllenwch y disgrifiadau graddio a'r mynegai anhawster llwybr. Dechreuwch ar y llwybrau haws a pheidiwch â reidio llwybrau sydd y tu hwnt i'ch lefel allu bresennol.
 • Hyd yn oed os ydych chi wedi reidio llwybr o'r blaen, byddwch yn ofalus! Rydym yn gwneud newidiadau a gwelliannau parhaus i'r llwybrau a'r nodweddion, felly efallai eu bod wedi newid ers eich ymweliad diwethaf.
 • Byddwch yn ymwybodol bod llwybrau’r Parc Beicio wedi’u gosod mewn amgylchedd mynyddig a choedwigaeth sy’n peri risgiau gan gynnwys:
 1. Peryglon amgylchedd coedwigaeth: gall coed, bonion, canghennau, malurion a llystyfiant achosi anafiadau. Mae coedwigoedd yn amgylcheddau anrhagweladwy lle gall coed golli aelodau, canghennau a hyd yn oed neidio neu chwythu drosodd mewn gwyntoedd cryfion neu eithafion tymheredd a thywydd. Mae gan reidio beiciau o fewn coetir risg gynhenid ​​o'r coed sy'n ffurfio amgylchedd y coetir.
 2. Peryglon Amgylchedd Mynydd: dod i gysylltiad â thywydd sy'n newid yn gyflym, llethrau serth, ardaloedd creigiog a brigiadau ac ymylon llwybrau agored.

 

 • Mae holl ffyrdd y goedwig o fewn y Parc Beiciau yn fyw ac yn cael eu defnyddio, yn disgwyl dod ar draws cerbydau ar y safle wrth groesi neu deithio ar ffyrdd coedwig. – Osgowch ddefnyddio'r ffordd ymgodi fel llwybr dringo.
 • Mae amodau'r llwybr yn newid gyda'r tymhorau a'r tywydd; mae beicio mynydd yn gamp pob tywydd ond parchwch yr her ychwanegol a'r risg y gall glaw, rhew, mwd, llwch a gwynt ei beri i chi. Os yw'n wyntog, peidiwch â cheisio neidiau; cadwch y ddwy olwyn ar lawr gwlad ac aros ar y llwybrau haws.
 • Ceisiwch osgoi marchogaeth pan fydd golau dydd wedi pylu, ac mae'n dywyll ar y llwybrau. Sylwch y bydd yn llawer tywyllach yn y goedwig nag ar dir agored.
 • Os caiff beiciwr ei frifo, peidiwch â'i symud, rhowch wybod i staff y Parc Beicio ar unwaith.
 • Cadwch oddi ar lwybrau caeedig ac ardaloedd coedwig ac ufuddhewch i bob arwydd a rhybudd.
 • Arhoswch ar lwybrau wedi'u marcio yn unig. Peidiwch â thorri switshis yn ôl nac addasu llwybrau.
 • Osgowch ddefnyddio'r ffordd ymgodi fel llwybr dringo, mae'n cael ei ddefnyddio'n gyson gan gerbydau codi ac weithiau gan gerbydau HGV.
 • Os ydych yn defnyddio rhaff halio, defnyddiwch ddringfa Bwystfil Baich yn unig
 • Dim ond yn ystod yr oriau agor y byddwch chi'n reidio'r llwybrau. Nid oes mynediad i'r llwybrau pan fydd y parc ar gau.
 • Peidiwch â gwthio na reidio i fyny llwybrau i lawr yr allt.
 • Parchwch eich amgylchedd; ewch â'ch sbwriel adref gyda chi!
 • Cadwch allan o'r Parc Beiciau os amherir ar eich gallu oherwydd y defnydd o gyffuriau neu alcohol.
 • Byddwch yn gyfeillgar, yn gwrtais ac yn barchus tuag at eich cyd-feicwyr, ni oddefir ymddygiad gwael.
 • Mae angen i blant 15 oed ac iau gael eu goruchwylio gan riant neu warcheidwad dros 18 oed, neu gan oedolyn sy'n dod gyda nhw dros 25 oed BOB amser.
 • Rhaid i bob marchog o dan 18 oed brofi caniatâd ei riant neu warcheidwad cyfreithiol trwy lenwi ein ffurflen hepgoriad digidol.
 • Byddwch yn ymwybodol o gerddwyr, marchogion a grwpiau defnyddwyr eraill o fewn ffin y parc ac yn gwrtais tuag atynt. 
 • Helpwch ni i gynnal a chadw'r parc. Os gwelwch broblem ar y llwybrau, rhowch wybod i ni amdano.
 • Gwybod eich terfynau!

Cael hwyl, reidio'n ddiogel!

Rhybudd

Mae beicio mynydd yn weithgaredd a allai fod yn beryglus gyda risg sylweddol o anaf gan gynnwys marwolaeth. Dim ond gyda dealltwriaeth lawn o'r holl risgiau cynhenid ​​y dylid ei wneud.

Mae BikePark Wales bellach wedi gweithredu gweithdrefn rhybuddio tywydd y gallwch ei gweld ar-lein yn ogystal ag ar arwyddion yn y ganolfan ymwelwyr, y man codi codiad ac ar ben y bryn. Os gwelwch rybudd ambr neu goch ar y safle, cymerwch y camau canlynol:

Ambr: Byddwch yn barod, mae'r tywydd ar y bryn yn heriol, arhoswch yn effro.

Coch: Tywydd garw, pob llwybr ar gau, dychwelyd i'r ganolfan ar unwaith trwy'r llwybr mwyaf diogel posibl


Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym  
   


Digwyddiadau i ddod
Beth Sydd Ymlaen