Cofrestru a Derbyn Risg

Datganiad Cyfranogi
Cydnabyddir bod beicio mynydd yn weithgaredd sydd â pherygl o anaf personol neu farwolaeth.

Dan 18 oed
Mae beicwyr sydd o dan 18 oed yn ei gwneud yn ofynnol i riant neu warcheidwad gwblhau'r cofrestriad a derbyn risg. Dylai rhieni neu warcheidwaid fod yn ymwybodol o'r risgiau hyn ac yn eu derbyn a bod yn gyfrifol am weithredoedd a chyfranogiad plant dan oed. Rhaid i blant 15 oed ac iau fod â gwarcheidwad bob amser yn y parc beiciau.

E-bostio*