Ein Noddwyr

Polisi Preifatrwydd a Chwcis


POLISI PREIFATRWYDD CWSMER

 1. Beth sydd yn y polisi hwn?

Rydym wedi ymrwymo i amddiffyn a pharchu eich preifatrwydd. Mae'r polisi hwn yn nodi'r sail y bydd unrhyw ddata personol a gasglwn yn cael ei brosesu gennym ni. Darllenwch y polisi preifatrwydd hwn yn ofalus i ddeall ein barn a'n harferion a'ch hawliau o ran eich data personol. Trwy ymweld â'n gwefan https://phpstack-147804-425502.cloudwaysapps.com neu trwy ddarparu eich gwybodaeth bersonol i ni fel arall, bydd yn cael ei phrosesu fel y disgrifir yn y polisi hwn ac fel sy'n ofynnol gan Ddeddf Diogelu Data 2018 a GDPR y DU (deddfwriaeth Diogelu Data).

Mae'r polisi hwn yn dweud wrthych:

 • pa wybodaeth y gallem ei chasglu amdanoch chi;
 • sut y gallem ddefnyddio'r wybodaeth honno;
 • pryd y gallem ddefnyddio'ch manylion i gysylltu â chi;
 • pa wybodaeth o'ch un chi y gallem ei rhannu ag eraill; a
 • eich dewisiadau am y wybodaeth bersonol a roddwch inni.
 1. Beth mae'r polisi hwn yn ei gwmpasu?

Mae'r polisi hwn yn cwmpasu'r gwasanaethau a gynigir gan Beic Parcio Cymru Ltd (yn masnachu fel BikePark Wales).

Weithiau mae ein gwasanaethau'n cysylltu â gwasanaethau sy'n cael eu rhedeg gan sefydliadau eraill, fel awgrymiadau llety a ddarperir gan Airbnb. Mae gan y sefydliadau hynny eu polisïau preifatrwydd a chwci eu hunain, felly cofiwch y bydd y wybodaeth a roddwch iddynt yn dilyn eu polisïau ac nid ein polisïau ni.

 1. Sut ydych chi'n amddiffyn fy ngwybodaeth bersonol?

Rydym wedi ymrwymo'n gryf i gadw'ch gwybodaeth yn ddiogel. Mae gennym bolisïau ar waith sy'n ceisio amddiffyn eich gwybodaeth ac mae ein staff yn derbyn hyfforddiant ar ddiogelwch gwybodaeth a phreifatrwydd.

Ar yr un pryd, ni all unrhyw wasanaeth fod yn hollol ddiogel - os oes gennych unrhyw bryderon bod eich gwybodaeth bersonol wedi'i rhoi mewn perygl, cysylltwch â ni ar unwaith.

 1. Sut ydyn ni'n casglu'ch gwybodaeth?

Rydym yn casglu gwybodaeth gennych chi mewn sawl ffordd:

 • pan ymwelwch â'n gwefan a defnyddio'ch cyfrif i brynu cynhyrchion a gwasanaethau, neu i brynu talebau;
 • pan fyddwch chi'n mynychu un o'n gwefannau ac yn rhyngweithio â'n staff,
 • Pan fyddwch chi'n postio gwybodaeth am ddefnyddio un o'n gwefannau ar gyfryngau cymdeithasol, gwefannau neu apiau (fel Strava)
 • pan fyddwch chi'n creu cyfrif gyda ni;
 • pan fyddwch chi'n prynu cynnyrch neu wasanaeth yn y siop neu dros y ffôn ond nad oes gennych chi gyfrif (neu ddim yn ei ddefnyddio);
 • pan fyddwch chi'n ymgysylltu â ni ar gyfryngau cymdeithasol;
 • pan fyddwch yn cysylltu â ni mewn unrhyw fodd gydag ymholiadau neu gwynion;
 • pan ofynnwch inni anfon e-bost atoch wybodaeth am gynnyrch neu wasanaeth;
 • pan fyddwch chi'n archebu gwasanaeth gyda ni neu'n archebu i fynd i ddigwyddiad;
 • pan fyddwch yn llenwi unrhyw ffurflenni, er enghraifft os bydd damwain yn digwydd, gallwn gasglu eich data personol; a
 • pan fyddwch chi'n rhoi caniatâd i drydydd parti rannu gwybodaeth sydd ganddyn nhw amdanoch chi gyda ni.
 1. Pa fathau o wybodaeth bersonol ydyn ni'n eu casglu amdanoch chi?

Rydym yn casglu ystod o wybodaeth gennych chi, gan gynnwys:

 • eich enw, rhyw, dyddiad geni, cyfeiriad, archebion a derbynebau, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn. Er eich diogelwch, byddwn hefyd yn cadw cofnod wedi'i amgryptio o'ch cyfrinair mewngofnodi;
 • manylion eich rhyngweithio ag ef ar y safle neu ar-lein, er enghraifft, rydym yn casglu nodiadau o'n sgyrsiau gyda chi, manylion unrhyw gwynion neu sylwadau a wnewch, manylion y pryniannau a wnaethoch, eitemau a welwyd neu a ychwanegwyd at eich basged, adbryniadau talebau, tudalennau gwe rydych chi'n ymweld a sut a phryd y byddwch chi'n cysylltu â ni;
 • manylion wedi'u postio ar gyfryngau cymdeithasol, gwefannau ac apiau ynghylch defnyddio ein gwefannau, megis gwybodaeth eich cyfrif a data lleoliad
 • copïau o ddogfennau rydych chi'n eu darparu i brofi'ch oedran neu'ch hunaniaeth (gan gynnwys eich pasbort a'ch trwydded yrru) - bydd hyn yn cynnwys manylion eich enw llawn, cyfeiriad, dyddiad geni a delwedd wyneb ac os byddwch chi'n darparu pasbort, bydd y data'n cynnwys eich lle genedigaeth, rhyw a chenedligrwydd;
 • gwybodaeth a gasglwyd trwy ddefnyddio cwcis yn eich porwr gwe - mae mwy o fanylion ar sut rydym yn defnyddio cwcis a thechnolegau tebyg ar gael yn ein polisi Cwcis
 • gwybodaeth cardiau talu;
 • ffotograffau ohonoch ar ein gwefan neu'n defnyddio ein gwasanaethau a / neu gynhyrchion, neu fynychu digwyddiad;
 • gellir recordio'ch delwedd ar deledu cylch cyfyng pan ymwelwch â siop neu faes parcio; a
 • eich enw defnyddiwr cyfryngau cymdeithasol lle rydych chi'n rhyngweithio â ni trwy'r cyfryngau cymdeithasol, i'n helpu ni i ymateb i'ch sylwadau, cwestiynau neu adborth.
 1. Sut a pham ydyn ni'n defnyddio'ch data personol?

Mae'n rhaid i ni gael rheswm dilys i ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol - "sail gyfreithlon ar gyfer prosesu". Weithiau efallai y byddwn yn gofyn am eich caniatâd i wneud pethau, fel pan fyddwch chi'n tanysgrifio i'n cylchlythyr. Ar adegau eraill efallai y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth heb ofyn am eich caniatâd pryd y byddech chi'n disgwyl i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol, ond dim ond lle mae'r gyfraith yn dweud ei bod hi'n iawn i ni ddefnyddio'r wybodaeth a lle mae ein defnydd yn cyd-fynd â'ch hawliau.

Rydym hefyd am roi'r profiadau gorau posibl i chi. Os dewiswch beidio â rhannu eich gwybodaeth bersonol â ni, neu wrthod rhai caniatâd cyswllt, efallai na fyddwn yn gallu darparu rhai gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt.

Dyma sut y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol a pham:

 • I brosesu unrhyw archebion a wnewch trwy ddefnyddio ein gwefannau neu ar y wefan - os na fyddwn yn casglu eich gwybodaeth bersonol yn ystod y ddesg dalu, ni fyddwn yn gallu prosesu eich archeb a chydymffurfio â'n rhwymedigaeth gyfreithiol. Er enghraifft, mae angen eich manylion i ddarparu'r cynnyrch neu'r gwasanaeth a archebwyd gennych ac efallai y byddwn yn cadw'ch manylion am gyfnod rhesymol wedi hynny er mwyn cyflawni unrhyw rwymedigaethau cytundebol fel ad-daliadau, gwarantau ac ati.
 • I ymateb i'ch ymholiadau, ceisiadau am ad-daliad a chwynion - mae trin y wybodaeth a anfonwyd gennych yn ein galluogi i ymateb. Efallai y byddwn hefyd yn cadw cofnod o'r rhain i lywio unrhyw gyfathrebu â ni yn y dyfodol ac i ddangos sut y gwnaethom gyfathrebu â chi drwyddi draw. Rydym yn gwneud hyn ar sail ein rhwymedigaethau cytundebol i chi, ein rhwymedigaethau cyfreithiol a'n buddiannau cyfreithlon wrth ddarparu'r gwasanaeth gorau i chi a deall sut y gallwn wella ein gwasanaeth ar sail eich profiad.
 • Er mwyn amddiffyn ein busnes a'ch cyfrif rhag twyll a gweithgareddau anghyfreithlon eraill - mae hyn yn cynnwys defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i gynnal, diweddaru a diogelu'ch cyfrif. Byddwn yn gwneud hyn fel rhan o'n budd cyfreithlon.
 • Er mwyn amddiffyn ein cwsmeriaid, adeiladau ac asedau rhag troseddu, rydym yn gweithredu systemau teledu cylch cyfyng ar y safle sy'n recordio delweddau er diogelwch. Rydym yn gwneud hyn ar sail ein buddiannau busnes cyfreithlon.
 • Prosesu taliadau ac atal trafodion twyllodrus. Rydym yn gwneud hyn ar sail ein buddiannau busnes cyfreithlon. Mae hyn hefyd yn helpu i amddiffyn ein cwsmeriaid rhag twyll.
 • Os byddwn yn darganfod unrhyw weithgaredd troseddol neu weithgaredd troseddol honedig trwy ein defnydd o deledu cylch cyfyng, monitro twyll a monitro trafodion amheus, byddwn yn prosesu'r data hwn at ddibenion atal neu ganfod gweithredoedd anghyfreithlon. Ein nod yw amddiffyn yr unigolion rydyn ni'n rhyngweithio â nhw rhag gweithgareddau troseddol.
 • Os byddwn yn darganfod eich bod yn defnyddio ein llwybrau beic ond heb dalu'r ffi mynediad ofynnol, gallwn ddefnyddio'ch data personol i'ch rhwystro chi ac eraill rhag ymddwyn yn y fath fodd. Gall hyn gynnwys postio'ch data personol (gan gynnwys unrhyw ffotograffau neu luniau teledu cylch cyfyng a gymerwyd gennym ni) ar gyfryngau cymdeithasol neu fel arall sicrhau eu bod ar gael i'r cyhoedd. Rydym yn gwneud hyn i amddiffyn ein buddiannau busnes cyfreithlon.
 • Os darganfyddwn eich bod wedi torri unrhyw un o'r llinellau coch a nodwyd gan Gymdeithas Parciau Beicio Cymru sydd fel a ganlyn:
 • Cam-drin geiriol neu ymddygiad bygythiol (gan gynnwys aflonyddu a throseddau casineb) 
 • Cam-drin corfforol
 • Toriadau mawr o reoliadau'r parc (marchogaeth y tu allan i oriau, peidio â thalu ffioedd reidio neu godi, marchogaeth llwybrau caeedig). Yna efallai y byddwn yn defnyddio'ch data personol i'ch rhwystro chi ac eraill rhag ymddwyn yn y fath fodd. Gall hyn gynnwys postio'ch data personol (gan gynnwys unrhyw ffotograffau neu luniau teledu cylch cyfyng a gymerwyd gennym ni) ar gyfryngau cymdeithasol neu fel arall sicrhau eu bod ar gael i'r cyhoedd a rhannu eich data ag aelodau eraill o'r gymdeithas. Rydym yn gwneud hyn i amddiffyn ein buddiannau busnes cyfreithlon ac amddiffyn ein staff a'n cwsmeriaid.
 • Cydymffurfio â gofynion cyfreithiol sy'n ymwneud â: diogelu data; iechyd a diogelwch; gwyngalchu gwrth-arian; ymchwiliadau twyll; cynorthwyo gorfodi'r gyfraith; ac unrhyw rwymedigaethau cyfreithiol eraill a osodir arnom o bryd i'w gilydd.
 • Gyda'ch caniatâd, byddwn yn defnyddio'ch data personol, eich dewisiadau a'ch manylion am eich trafodion i'ch hysbysu trwy e-bost, testun a ffôn am gynhyrchion a gwasanaethau perthnasol gan gynnwys cynigion arbennig wedi'u teilwra, gostyngiadau, hyrwyddiadau, digwyddiadau, cystadlaethau ac ati. Rydych chi yn rhydd i optio allan o glywed gennym gan unrhyw un o'r sianeli hyn ar unrhyw adeg.
 • Anfon cyfathrebiadau perthnasol, wedi'u personoli atoch trwy'r post mewn perthynas â diweddariadau, cynigion, gwasanaethau a chynhyrchion. Byddwn yn gwneud hyn ar sail ein budd busnes dilys. Rydych yn rhydd i optio allan o glywed gennym trwy'r post ar unrhyw adeg.
 • Anfon cyfathrebiadau atoch sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith neu sy'n angenrheidiol i'ch hysbysu am ein newidiadau i'r gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu i chi - er enghraifft, diweddariadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn a gwybodaeth sy'n ymwneud â'ch gorchmynion y mae'n ofynnol i ni eu darparu yn gyfreithiol. Os na ddefnyddiwn eich data personol at y dibenion hyn, ni fyddem yn gallu cydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol.
 • Cydymffurfio â'n rhwymedigaethau cytundebol neu gyfreithiol i rannu data â gorfodi'r gyfraith - er enghraifft, pan gyflwynir gorchymyn llys i rannu data ag asiantaethau gorfodaeth cyfraith neu lys barn.
 • I brosesu'ch ceisiadau archebu.
 1. Pa mor hir y byddwn yn cadw'ch gwybodaeth bersonol?

Wrth ddal eich gwybodaeth, ein nod yw cwrdd â'r egwyddorion canlynol:

 • dim ond cyhyd ag y mae ei hangen arnom y byddwn yn cadw gwybodaeth - naill ai i gyflawni'r gweithgareddau yr ydym wedi dweud wrthych amdanynt neu lle mae gennym reswm dilys arall dros ei chadw; a
 • rydym yn meddwl am y math o wybodaeth, y swm a gesglir, sensitifrwydd y wybodaeth ac unrhyw ofynion cyfreithiol. Fel yr amlinellir isod, gallwch hefyd ofyn i ni ddileu eich data personol mewn rhai sefyllfaoedd.                 
 1. Pryd fyddwn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth i gysylltu â chi?

Efallai y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth i gysylltu â chi am wahanol bethau, fel:

 • eich diweddaru ar unrhyw newidiadau i'n polisïau, ein harferion a thelerau defnyddio ein gwefan;
 • gwirio gyda chi am unrhyw wasanaeth neu weithgaredd rydych chi wedi cofrestru ar ei gyfer;
 • eich ateb pan fyddwch wedi cysylltu â ni, neu'n ymateb i sylw neu gŵyn; a
 • at ddibenion marchnata.

Dim ond pan fydd angen i ni wneud hynny neu pan fyddwch wedi rhoi caniatâd i ni y byddwn yn cysylltu â chi.

Ni fyddwn byth yn cysylltu â chi i ofyn i chi am gyfrinair eich cyfrif.

 1. A gysylltir â mi at ddibenion marchnata?

Dim ond os ydych wedi cytuno i hyn y byddwn yn anfon e-byst marchnata atoch neu'n cysylltu â chi ynglŷn â'n gwasanaethau a'ch barn ar faterion yn ymwneud â'n gwasanaethau.

 1. Pryd ydyn ni'n rhannu eich gwybodaeth bersonol ag eraill?

Ni fyddwn byth yn gwerthu eich gwybodaeth bersonol. Rydyn ni'n ei rannu ag eraill yn y ffyrdd hyn:

 • Pan ddefnyddiwn sefydliadau eraill i ddarparu gwasanaethau Er mwyn i ni roi profiadau o safon i chi a deall sut rydych chi'n defnyddio ein gwasanaethau rydym weithiau'n defnyddio sefydliadau eraill i brosesu'ch gwybodaeth bersonol ar ein rhan. Rydym yn sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn derbyn gofal fel pe baem yn ei thrin yn uniongyrchol. Rydyn ni'n dewis y sefydliadau hyn yn ofalus, dim ond yn rhannu'r hyn sydd ei angen ar y sefydliad hwnnw i wneud y gwaith rydyn ni wedi gofyn amdano, ac rydyn ni'n sicrhau bod y sefydliad yn cadw'ch gwybodaeth yn ddiogel.
 • Weithiau mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i ni drosglwyddo'ch gwybodaeth i sefydliadau eraill. Efallai y byddwn hefyd yn rhannu eich gwybodaeth os bydd yn rhaid i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith, neu pan fydd angen i ni eich amddiffyn chi neu bobl eraill rhag niwed
 • Lle rydym o'r farn ei bod yn angenrheidiol amddiffyn ein buddiannau busnes cyfreithlon, am y rhesymau a eglurir uchod. 
 1. Beth yw eich hawliau?

Mae cyfraith diogelu data yn golygu mai chi sy'n rheoli eich gwybodaeth bersonol. Mae gennych hawl i:

 • gofyn am gopi o'ch gwybodaeth;
 • peidio â gadael i robotiaid wneud penderfyniadau mawr amdanoch chi;
 • gofynnwch inni gywiro gwybodaeth sy'n anghywir;
 • gofyn i ni ddileu eich gwybodaeth neu ofyn i ni ei defnyddio at ddibenion penodol yn unig;
 • newid eich meddwl, a gofyn i ni roi'r gorau i ddefnyddio'ch gwybodaeth, er enghraifft trwy ddad-danysgrifio o'n cylchlythyr.

Mewn rhai achosion efallai na fyddwn yn gallu cwrdd â'r hawliau hyn, megis lle mae'r gyfraith yn dweud nad oes raid i ni gydymffurfio â hawl.

Os oes gennych unrhyw faterion, pryderon neu broblemau mewn perthynas â'ch data, neu'n dymuno ein hysbysu o ddata sy'n anghywir, yna cysylltwch â ni yn y cyfeiriad a nodir isod. Os na fyddwch yn fodlon â'n prosesu o'ch data personol, mae gennych hawl i gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) ar unrhyw adeg. Mae manylion cyswllt yr ICO ar gael yma: https://ico.org.uk/concerns/. Gofynnwn ichi godi unrhyw bryderon gyda ni yn gyntaf fel y gallwn geisio datrys unrhyw faterion a allai fod gennych.

 1. Sut ydyn ni'n defnyddio cwcis ac olrhain tebyg?

Mae cwcis yn ddarnau o ddata sy'n cael eu storio yn eich cyfrifiadur neu ffôn symudol pan ymwelwch â gwefan. 

Mae yna rai cwcis gan sefydliadau eraill - gallai'r "cwcis trydydd parti" hyn olrhain sut rydych chi'n defnyddio gwahanol wefannau, gan gynnwys ein gwefan. Er enghraifft, efallai y cewch gwci gan sefydliad cyfryngau cymdeithasol pan welwch yr opsiwn i rannu rhywbeth.

 1. Sut y byddwn yn cyhoeddi manylion y newidiadau a wnawn i'r polisi hwn?

Byddwn weithiau'n diweddaru'r polisi hwn. Os gwnawn newidiadau pwysig i'r polisi, fel sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol, byddwn yn rhoi gwybod ichi - gallwn wneud hyn trwy anfon e-bost atoch.

Os na chytunwch ag unrhyw newidiadau a wnaethom, gallwch roi'r gorau i ddefnyddio ein gwasanaethau, dileu eich cyfrif a rhoi'r gorau i roi unrhyw wybodaeth bersonol bellach i ni.

 1. Sut allwch chi gysylltu â ni?

Am unrhyw gwestiynau neu sylwadau am y polisi hwn, siaradwch â Martin Astley. Gallwch gysylltu â ni:

trwy e-bost: info@bikeparkwales.com

trwy'r post: Canolfan Coetir Gethin, Abercanaid, Merthyr Tudful, CF48 1YZ

 

POLISI COOKIE

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i'ch gwahaniaethu chi oddi wrth ddefnyddwyr eraill ein gwefan. Mae hyn yn ein helpu i ddarparu profiad da i chi wrth bori trwy ein gwefan a hefyd yn caniatáu inni wella ein gwefan. Trwy barhau i bori trwy'r wefan, rydych chi'n cytuno i'n defnydd o gwcis.

Mae cwci yn ffeil fach o lythrennau a rhifau rydyn ni'n eu storio ar eich porwr neu yriant caled eich cyfrifiadur os ydych chi'n cytuno. Mae cwcis yn cynnwys gwybodaeth sy'n cael ei throsglwyddo i yriant caled eich cyfrifiadur.

Rydym yn defnyddio'r cwcis canlynol:

 • Cwcis hollol angenrheidiol. Cwcis yw'r rhain sy'n ofynnol ar gyfer gweithredu ein gwefan. Maent yn cynnwys, er enghraifft, cwcis sy'n eich galluogi i fewngofnodi i rannau diogel o'n gwefan, defnyddio trol siopa neu ddefnyddio gwasanaethau e-filio.
 • Cwcis dadansoddol / perfformiad. Maent yn caniatáu inni gydnabod a chyfrif nifer yr ymwelwyr a gweld sut mae ymwelwyr yn symud o amgylch ein gwefan pan fyddant yn ei defnyddio. Mae hyn yn ein helpu i wella'r ffordd y mae ein gwefan yn gweithio, er enghraifft, trwy sicrhau bod defnyddwyr yn dod o hyd i'r hyn y maent yn edrych amdano yn hawdd.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y cwcis unigol rydyn ni'n eu defnyddio a'r dibenion rydyn ni'n eu defnyddio yn y tabl isod:

Enw

math

Pwrpas / Defnydd

ID Cwsmeriaid

Strictly Necessary

Yn ofynnol fel ein bod ni'n gwybod pwy yw'r cwsmer ar ôl iddo fewngofnodi i'r wefan.

DilysuKey

Strictly Necessary

Dynodwr Unigryw a ddefnyddir i adnabod y cwci yw i ni.

ID Cwsmeriaid

Strictly Necessary

Fe'i defnyddir pan fydd cwsmer yn mewngofnodi i'r wefan fel y gallwn adnabod y cwsmer.

Enw cyntaf

Strictly Necessary

Fe'i defnyddir i adnabod y cwsmer ar ôl i gwsmer fewngofnodi i'r wefan.

TalebCredit

Strictly Necessary

Defnyddir ar gyfer prosesu talebau rhodd.

TalebDisgount

Strictly Necessary

Defnyddir ar gyfer prosesu talebau rhodd.

Cod Taleb

Strictly Necessary

Defnyddir ar gyfer prosesu talebau rhodd.

 

Y gwasanaethau dadansoddeg a ddefnyddiwn yw Google Analytics, sy'n defnyddio cwcis i'n helpu i ddadansoddi sut mae ein hymwelwyr yn defnyddio'r wefan. Darganfyddwch fwy am sut mae'r cwcis hyn yn cael eu defnyddio ar y Safle preifatrwydd Google.

Sylwch y gall trydydd partïon (gan gynnwys, er enghraifft, rhwydweithiau hysbysebu a darparwyr gwasanaethau allanol fel gwasanaethau dadansoddi traffig ar y we) hefyd ddefnyddio cwcis, nad oes gennym unrhyw reolaeth drostynt. Mae'r cwcis hyn yn debygol o fod yn gwcis dadansoddol / perfformiad neu'n targedu cwcis.

Rydych chi'n blocio cwcis trwy actifadu'r gosodiad ar eich porwr sy'n eich galluogi i wrthod gosod pob cwci neu rai cwcis. Fodd bynnag, os ydych chi'n defnyddio gosodiadau eich porwr i rwystro pob cwci (gan gynnwys cwcis hanfodol) efallai na fyddwch chi'n gallu cyrchu ein gwefan i gyd neu rannau ohoni.

Efallai yr hoffech ymweld hefyd www.aboutcookies.org, sy'n cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr am gwcis ar amrywiaeth eang o borwyr. Fe welwch hefyd fanylion ar sut i ddileu cwcis o'ch cyfrifiadur. I ddysgu am reoli cwcis ar borwr eich dyfais symudol, cyfeiriwch at eich llawlyfr set law.

Daw'r holl gwcis i ben pan ddaw sesiwn i ben. Yr amser dod i ben sesiwn ddiofyn ar y wefan yw 20 munud. Pan fydd archeb wedi'i chwblhau'n llwyddiannus, caiff y sesiwn ac unrhyw gwcis eu dileu yn awtomatig, ni waeth a yw'r sesiwn wedi amseru ai peidio.


Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym