Polisi Preifatrwydd

 

 1. Beth sydd yn y polisi hwn?

Mae'r polisi hwn yn dweud wrthych:

 1. Beth mae'r polisi hwn yn ei gwmpasu?

Mae'r polisi hwn yn cwmpasu'r gwasanaethau a gynigir gan Beic Parcio Cymru Ltd (yn masnachu fel Bike Park Wales).

Weithiau mae ein gwasanaethau'n cysylltu â gwasanaethau sy'n cael eu rhedeg gan sefydliadau eraill, fel darparwyr awgrymiadau llety. Mae gan y sefydliadau hynny eu polisïau preifatrwydd a chwcis eu hunain, felly cofiwch y bydd y wybodaeth a roddwch iddynt yn dilyn eu polisïau ac nid ein polisïau ni.

 1. Sut ydych chi'n amddiffyn fy ngwybodaeth bersonol?

Rydym wedi ymrwymo'n gryf i gadw'ch gwybodaeth yn ddiogel. Mae gennym bolisïau ar waith sy'n ceisio amddiffyn eich gwybodaeth ac mae ein staff yn derbyn hyfforddiant ar ddiogelwch gwybodaeth a phreifatrwydd.

Ar yr un pryd, ni all unrhyw wasanaeth fod yn hollol ddiogel - os oes gennych unrhyw bryderon bod eich gwybodaeth bersonol wedi'i rhoi mewn perygl, cysylltwch â ni ar unwaith.

 1. Sut ydyn ni'n casglu'ch gwybodaeth?

Rydym yn casglu gwybodaeth gennych chi mewn sawl ffordd:

 1. Pa fathau o wybodaeth bersonol ydyn ni'n eu casglu amdanoch chi?

Rydym yn casglu ystod o wybodaeth gennych chi, gan gynnwys:

 1. Sut a pham ydyn ni'n defnyddio'ch data personol?

Rydym am roi'r profiadau gorau posibl i chi. Os dewiswch beidio â rhannu eich gwybodaeth bersonol â ni, neu wrthod rhai caniatâd cyswllt, efallai na fyddwn yn gallu darparu rhai gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt.

Dyma sut y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol a pham:

Er enghraifft, mae angen eich manylion i ddarparu'r cynnyrch neu'r gwasanaeth a archebwyd gennych ac efallai y byddwn yn cadw'ch manylion am gyfnod rhesymol wedi hynny er mwyn cyflawni unrhyw rwymedigaethau cytundebol fel ad-daliadau, gwarantau ac ati.

Mae croeso i chi optio allan o glywed gennym gan unrhyw un o'r sianeli hyn ar unrhyw adeg.

Mae croeso i chi optio allan o glywed gennym trwy'r post ar unrhyw adeg.

 1. Pa mor hir y byddwn yn cadw'ch gwybodaeth bersonol?

Pan roddwch unrhyw wybodaeth bersonol inni, byddwn yn dweud wrthych am ba hyd y byddwn yn cadw'r wybodaeth honno. Wrth ddal eich gwybodaeth, ein nod yw cwrdd â'r egwyddorion canlynol:

 1. Sut ydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol?

Mae'n rhaid i ni gael rheswm dilys i ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol - "sail gyfreithlon ar gyfer prosesu". Weithiau efallai y byddwn yn gofyn am eich caniatâd i wneud pethau, fel pan fyddwch chi'n tanysgrifio i'n cylchlythyr. Ar adegau eraill efallai y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth heb ofyn am eich caniatâd pryd y byddech chi'n disgwyl i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol, ond dim ond lle mae'r gyfraith yn dweud ei bod hi'n iawn i ni ddefnyddio'r wybodaeth a lle mae ein defnydd yn cyd-fynd â'ch hawliau.

Rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth i:

 1. Pryd fyddwn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth i gysylltu â chi?

Efallai y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth i gysylltu â chi am wahanol bethau, fel:

Dim ond pan fydd angen i ni wneud hynny neu pan fyddwch wedi rhoi caniatâd i ni y byddwn yn cysylltu â chi.

Ni fyddwn byth yn cysylltu â chi i ofyn i chi am gyfrinair eich cyfrif.

 1. A gysylltir â mi at ddibenion marchnata?

Dim ond os ydych wedi cytuno i hyn y byddwn yn anfon e-byst marchnata atoch neu'n cysylltu â chi ynglŷn â'n gwasanaethau a'ch barn ar faterion yn ymwneud â'n gwasanaethau.

 1. Pryd ydyn ni'n rhannu eich gwybodaeth bersonol ag eraill?

Ni fyddwn byth yn gwerthu eich gwybodaeth bersonol. Rydyn ni'n ei rannu ag eraill yn y ffyrdd hyn:

Er mwyn i ni roi profiadau o safon i chi a deall sut rydych chi'n defnyddio ein gwasanaethau, rydyn ni weithiau'n defnyddio sefydliadau eraill i brosesu'ch gwybodaeth bersonol ar ein rhan.

Rydym yn sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn derbyn gofal fel pe baem yn ei thrin yn uniongyrchol. Rydyn ni'n dewis y sefydliadau hyn yn ofalus, dim ond yn rhannu'r hyn sydd ei angen ar y sefydliad hwnnw i wneud y gwaith rydyn ni wedi gofyn amdano, ac rydyn ni'n sicrhau bod y sefydliad yn cadw'ch gwybodaeth yn ddiogel.

Efallai y byddwn hefyd yn rhannu eich gwybodaeth os bydd yn rhaid i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith, neu pan fydd angen i ni eich amddiffyn chi neu bobl eraill rhag niwed.

 1. Beth yw eich hawliau?

Mae cyfraith diogelu data yn golygu mai chi sy'n rheoli eich gwybodaeth bersonol. Mae gennych hawl i:

Mewn rhai achosion efallai na fyddwn yn gallu cwrdd â'r hawliau hyn, megis lle mae'r gyfraith yn dweud nad oes raid i ni gydymffurfio â hawl.

 1. Sut ydyn ni'n defnyddio cwcis ac olrhain tebyg?

Mae cwcis yn ddarnau o ddata sy'n cael eu storio yn eich cyfrifiadur neu ffôn symudol pan ymwelwch â gwefan. 

Gellir gweld ein Polisi Cwcis isod

Mae yna rai cwcis gan sefydliadau eraill - gallai'r "cwcis trydydd parti" hyn olrhain sut rydych chi'n defnyddio gwahanol wefannau, gan gynnwys ein gwefan. Er enghraifft, efallai y cewch gwci gan sefydliad cyfryngau cymdeithasol pan welwch yr opsiwn i rannu rhywbeth.

 1. Sut y byddwn yn cyhoeddi manylion y newidiadau a wnawn i'r polisi hwn?

Byddwn weithiau'n diweddaru'r polisi hwn. Os gwnawn newidiadau pwysig i'r polisi, fel sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol, byddwn yn rhoi gwybod ichi - gallwn wneud hyn trwy anfon e-bost atoch.

Os na chytunwch ag unrhyw newidiadau a wnaethom, gallwch roi'r gorau i ddefnyddio ein gwasanaethau, dileu eich cyfrif a rhoi'r gorau i roi unrhyw wybodaeth bersonol bellach i ni.

 1. Sut allwch chi gysylltu â ni?

Am unrhyw gwestiynau neu sylwadau am y polisi hwn, siaradwch â Martin Astley. Gallwch gysylltu â ni:

trwy e-bost: info@bikeparkwales.com

trwy'r post: Canolfan Coetir Gethin, Abercanaid, Merthyr Tudful, CF48 1YZ

Mae ein defnydd o'ch gwybodaeth bersonol yn cael ei reoleiddio gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Gallwch hefyd gysylltu â nhw i gael cyngor a chefnogaeth.

GWYBODAETH AM EIN DEFNYDDIO COOKIES

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i'ch gwahaniaethu chi oddi wrth ddefnyddwyr eraill ein gwefan. Mae hyn yn ein helpu i ddarparu profiad da i chi wrth bori trwy ein gwefan a hefyd yn caniatáu inni wella ein gwefan. Trwy barhau i bori trwy'r wefan, rydych chi'n cytuno i'n defnydd o gwcis.

Mae cwci yn ffeil fach o lythrennau a rhifau rydyn ni'n eu storio ar eich porwr neu yriant caled eich cyfrifiadur os ydych chi'n cytuno. Mae cwcis yn cynnwys gwybodaeth sy'n cael ei throsglwyddo i yriant caled eich cyfrifiadur.

Rydym yn defnyddio'r cwcis canlynol:

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y cwcis unigol rydyn ni'n eu defnyddio a'r dibenion rydyn ni'n eu defnyddio yn y tabl isod:

Enw

math

Pwrpas / Defnydd

CustomerID

Strictly Necessary

Yn ofynnol fel ein bod ni'n gwybod pwy yw'r cwsmer ar ôl iddo fewngofnodi i'r wefan.

DilysuKey

Strictly Necessary

Dynodwr Unigryw a ddefnyddir i adnabod y cwci yw i ni.

CustomerID

Strictly Necessary

Fe'i defnyddir pan fydd cwsmer yn mewngofnodi i'r wefan fel y gallwn adnabod y cwsmer.

Enw cyntaf

Strictly Necessary

Fe'i defnyddir i adnabod y cwsmer ar ôl i gwsmer fewngofnodi i'r wefan.

TalebCredit

Strictly Necessary

Defnyddir ar gyfer prosesu talebau rhodd.

TalebDisgount

Strictly Necessary

Defnyddir ar gyfer prosesu talebau rhodd.

VoucherCode

Strictly Necessary

Defnyddir ar gyfer prosesu talebau rhodd.

Y gwasanaethau dadansoddeg a ddefnyddiwn yw Google Analytics, sy'n defnyddio cwcis i'n helpu i ddadansoddi sut mae ein hymwelwyr yn defnyddio'r wefan. Darganfyddwch fwy am sut mae'r cwcis hyn yn cael eu defnyddio ar y Safle preifatrwydd Google.

Sylwch y gall trydydd partïon (gan gynnwys, er enghraifft, rhwydweithiau hysbysebu a darparwyr gwasanaethau allanol fel gwasanaethau dadansoddi traffig ar y we) hefyd ddefnyddio cwcis, nad oes gennym unrhyw reolaeth drostynt. Mae'r cwcis hyn yn debygol o fod yn gwcis dadansoddol / perfformiad neu'n targedu cwcis.

Rydych chi'n blocio cwcis trwy actifadu'r gosodiad ar eich porwr sy'n eich galluogi i wrthod gosod pob cwci neu rai cwcis. Fodd bynnag, os ydych chi'n defnyddio gosodiadau eich porwr i rwystro pob cwci (gan gynnwys cwcis hanfodol) efallai na fyddwch chi'n gallu cyrchu ein gwefan i gyd neu rannau ohoni.

Efallai yr hoffech ymweld hefyd www.aboutcookies.org, sy'n cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr am gwcis ar amrywiaeth eang o borwyr. Fe welwch hefyd fanylion ar sut i ddileu cwcis o'ch cyfrifiadur. I ddysgu am reoli cwcis ar borwr eich dyfais symudol, cyfeiriwch at eich llawlyfr set law.

Daw'r holl gwcis i ben pan ddaw sesiwn i ben. 20 munud yw'r amser dod i ben sesiwn diofyn ar y wefan. Pan fydd archeb wedi'i chwblhau'n llwyddiannus, caiff y sesiwn ac unrhyw gwcis eu dileu yn awtomatig, ni waeth a yw'r sesiwn wedi amseru ai peidio.