Ein Noddwyr

Telerau ac Amodau


TELERAU AC AMODAU AR-LEIN (DU YN UNIG)

Dyma'r unig delerau rydym yn cyflenwi ein nwyddau a'n gwasanaethau arnynt (gan gynnwys sesiynau hyfforddi, archebion grŵp ac unigol, tocynnau pedal a phecynnau dechreuwyr ac ati) sy'n cael eu harchebu ar-lein i chi. Mae'r telerau hyn yn berthnasol i werthiannau yn y DU yn unig ac nid ydynt yn berthnasol i unrhyw nwyddau a brynwch o'n siop ar y safle. Darllenwch y telerau hyn yn ofalus cyn i chi gyflwyno unrhyw archeb i ni drwy ein gwefan gan y gallwn ddiweddaru’r telerau hyn o bryd i’w gilydd (gyda neu heb rybudd i chi), a bydd unrhyw newidiadau yn eich rhwymo pan fyddwch yn parhau i archebu gennym ni neu ymweld â ni.

Mae telerau eraill yn berthnasol pan fyddwch yn ymweld â ni, gan gynnwys ein Ymwadiad Derbyn Risg ac telerau diogelwch beiciwr.

Mae rhagor o wybodaeth am bwy ydym ni wedi’i nodi ar waelod y telerau hyn. Mae dyletswydd gyfreithiol arnom i gyflenwi cynhyrchion sy'n cydymffurfio â'r telerau hyn. O dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015, rhaid i nwyddau fod fel y’u disgrifir, yn addas i’r diben ac o ansawdd boddhaol. Gallwch gysylltu â ni unrhyw bryd mewn perthynas â'ch archeb naill ai ar 01685 709450 neu yn derbynfa@bikeparkwales.com.

1. EIN NWYDDAU A GWASANAETHAU

1.1 Rydym yn cynnig amrywiaeth o nwyddau a gwasanaethau sy’n cael cyhoeddusrwydd ac sydd ar gael ar-lein. Mae’r termau sy’n berthnasol i bob un o’r rhain wedi’u nodi yn y cymal 1 hwn.

1.2 Nwyddau

Mae'r holl nwyddau a gynigiwn ar gael ar ein gwefan, yn amodol ar y prisiau a restrir ac argaeledd ar adeg archebu. Er enghraifft yn unig y mae'r delweddau o'r nwyddau a ddangosir a gall delweddau fod ychydig yn wahanol i'r nwyddau a ddanfonwyd mewn gwirionedd.

1.3 Pedal a Thocynnau tymor

1.3.1 Mae ein Tocynnau Pedal a'n Tocynnau Tymor yn rhoi mynediad ailadroddus i chi i'r llwybrau yn ystod y cyfnod dilysrwydd a nodir arnynt, yn amodol bob amser ar ein telerau mynediad. Unwaith y byddwch wedi talu, nid oes angen i chi dalu eto am fynediad llwybr yn ystod y cyfnod dilysrwydd.

1.3.2 Gallwch brynu Tocyn Pedal i gael mynediad diderfyn i'r llwybrau ar y diwrnod a nodir gennych.

1.3.3 Gallwch brynu Tocyn Tymor am unrhyw hyd o amser rhwng 6-12 mis yn ystod unrhyw flwyddyn galendr, gyda'r pris sy'n daladwy yn cael ei ddosrannu'n fisol. Rhaid talu am docynnau tymor yn llawn ymlaen llaw gan ddefnyddio ein dulliau talu derbyniol. Bydd y tocyn tymor yn rhedeg o'r dyddiad y prynwch y tocyn tan ddiwedd y flwyddyn galendr honno, a bydd y pris a dalwch yn addasu yn unol â hynny (hy bydd tocyn 10 mis a brynwyd ar ddiwedd mis Chwefror yn ddrytach na 6 mis tocyn a brynwyd ddiwedd mis Mehefin).

1.3.4 Mae Tocynnau Pedal a Thocynnau Tymor ar gyfer mynediad i lwybr yn unig, yn amodol ar argaeledd bob amser a phob telerau eraill sy'n berthnasol i'ch defnydd o'r llwybrau ar y diwrnod perthnasol. Nid yw gwasanaethau eraill, megis codiad, wedi'u cynnwys yn eich Tocyn Pedal a rhaid eu harchebu a thalu amdanynt ar wahân, yn ogystal.

1.3.5 Rhaid i ddeiliaid Tocyn Tymor gofrestru yn y dderbynfa bob tro y dymunwch gael mynediad i'r maes beicio, lle byddwch yn cael tocyn diwrnod i'w ddefnyddio ar y diwrnod hwnnw.

1.3.6 Rhaid i chi bob amser arddangos eich tocyn ar eich handlen pan fyddwch yn reidio'r llwybrau. Dim ond un tocyn ar y tro y mae'n rhaid i chi ei ddangos.

1.3.7 Pasiau coll neu eu dwyn. Os byddwch chi'n colli'ch tocyn unrhyw bryd, neu os ydych chi'n teimlo bod rhywun wedi'i ddwyn, rhaid i chi roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl a gallwn roi un arall am ffi o £5. Nid yw pasys copi yn cael eu rhoi mewn disgwyliad o golled neu ladrad.

1.3.8 Pasiau wedi'u difrodi. Os yw'ch tocyn wedi'i ddifrodi neu'n ddiffygiol, byddwn yn codi ffi o £5 yn ei le (unwaith y byddwn wedi cadarnhau ei fod yn ddilys o hyd).

1.3.9 Eich defnydd yn unig. Dim ond i chi yn unig y rhoddir Tocynnau Pedal a Thocynnau Tymor; nid ydynt yn drosglwyddadwy ac ni ddylid eu rhoi i eraill (am ddim neu fel arall). Os byddwch yn rhoi eich tocyn i rywun arall, mae’n bosibl y caiff ei atafaelu heb unrhyw ad-daliad, ac efallai na fyddwch yn cael mynediad i’r llwybrau yn y dyfodol. Os ydych yn dymuno prynu Tocyn Pedal neu Docyn Tymor fel anrheg, gwnewch yn siŵr mai enw'r beiciwr yw'r enw a archebwyd, nid y prynwr.

1.3.10 Hawl i wrthod mynediad. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod unrhyw gais am Docyn Pedal neu Docyn Tymor i unrhyw berson, ar unrhyw adeg, am unrhyw reswm.

1.3.11 Canslo. Gan fod Tocynnau Pedal a Thocynnau Tymor yn cael eu harchebu am ddyddiad ac amser/cyfnod dilysrwydd penodol, dim ond o fewn 14 diwrnod i’w prynu y gellir eu had-dalu os nad ydynt wedi’u defnyddio neu eu casglu.

1.4 Dyrchafiad

1.4.1 Tocynnau codiad. Mae ein gwasanaeth codiad wedi'i gynllunio i'ch darparu â theithio cyflym i Gopa Mynydd Gethin fel y gallwch dreulio cymaint o amser â phosibl yn disgyn ar ein llwybrau. Trwy brynu tocyn codiad dydd, bydd gennych fynediad i ddefnyddio ein gwasanaeth codiad a llwybrau mor aml ag y dymunwch yn ystod y sesiwn yr ydych wedi prynu'r tocyn hwnnw ar ei chyfer. Sylwch fod prisiau'n amrywio yn dibynnu a ydych chi'n prynu tocyn codiad i'w ddefnyddio yn ystod yr wythnos neu ar benwythnos. Mae rhagor o wybodaeth am ein gwasanaeth codiad ar gael yma.

1.4.2 Teithiau unigol. Mae ffioedd taith sengl yn daladwy yn y Ganolfan Croesawu Ymwelwyr.

1.4.3 Newidiadau i enw'r beiciwr. Os dymunwch newid enw unrhyw feiciwr, rhowch wybod i ni pa reidiwr sy'n cael ei ddisodli ac enw llawn y beiciwr newydd. Rhaid i farchogion newydd gwblhau'r ddogfen Derbyn Risg yma cyn iddynt gyrraedd.

1.4.4 Telerau cludo. Mae ein gwasanaeth codiad wedi'i gynllunio i'ch cludo'n ddiogel ac yn effeithlon i ben y mynydd. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i chi neu ofyn i chi adael ein bysiau neu eiddo ar unrhyw adeg, pe bai gennym reswm i gredu bod eich ymddygiad yn peryglu (neu y gallai beryglu) diogelwch, diogeledd a chysur pobl eraill.

1.4.5 Wrth deithio gyda ni rhaid i chi:

(a) dangoswch un tocyn codiad o amgylch eich handlebar y diwrnod/sesiwn. Sicrhewch fod unrhyw hen fandiau neu fandiau o safleoedd eraill yn cael eu dileu.

(b) aros yn eistedd a gwisgo gwregys diogelwch tra bod y cerbyd yn symud.

( c ) peidio ag ysmygu (boed sigaréts confensiynol neu electronig).

(d) peidio ag ymddwyn mewn modd sy'n sarhaus neu'n fygythiol neu'n peri tramgwydd i gwsmeriaid neu staff eraill.

(e) peidio â bwyta ac yfed unrhyw eitemau sy'n gwneud yr amgylchedd yn annymunol i gwsmeriaid eraill.

(f) peidio ag yfed unrhyw alcohol.

(g) peidio â chwarae cerddoriaeth uchel na gweithredu dyfais bersonol ar sain y gall teithwyr eraill ei chlywed.

(h) mynd â’r holl sbwriel adref neu ei roi yn y biniau a ddarperir.

(i) dilyn cyfarwyddiadau ein staff a gweithredu mewn modd sy'n rhoi sylw dyledus i ddiogelwch a chysur cwsmeriaid eraill a gweithwyr y cwmni.

(j) hysbysu aelod o staff ar unwaith os byddwch yn cael anaf wrth fynd ar fws, teithio arno neu ddod oddi arno.

(k) peidio â siarad â'r gyrrwr tra bod y bws yn symud, rhwystro golwg y gyrrwr neu dynnu sylw'r gyrrwr fel arall (ac eithrio mewn argyfwng).

( l ) peidio ag ymyrryd ag offer a osodwyd ar y cerbyd; a

(m) peidio â difrodi neu ddifwyno unrhyw ran o'r cerbyd yn fwriadol neu'n ddi-hid.

1.5 Llogi beiciau ac offer amddiffynnol

1.5.1 Helmedau. Mae gennym bolisi helmed llym. Os na fyddwch chi'n gwisgo helmed wrth reidio, gofynnir i chi fforffedu eich tocyn marchog ac ni chewch ad-daliad. Sicrhewch fod eich helmed yn cwrdd â safon EN1078 o leiaf, yn llai na thair blwydd oed, mewn cyflwr da ac wedi'i addasu'n iawn; rydym yn argymell yn fawr y defnydd o helmedau amddiffyn wyneb llawn gyda lefelau uwch o amddiffyniad fel ASTFM F1952-DH. Mae menig, amddiffyniad llygaid ac arfwisg y corff hefyd yn cael eu hargymell yn fawr. Mae helmedau wyneb llawn yn orfodol ar gyfer mynediad i: Drop Zone; Cychwynnwr Neidio; Tech; Rippers & Pinners.

1.5.2 Llogi beiciau. Rydym yn darparu mynediad i fflyd o feiciau rhentu (gan gynnwys beiciau llwybr technegol, beiciau llwybr blaenllaw a beiciau arddangos, beiciau i lawr allt a beiciau trydan) ac offer amddiffynnol (gan gynnwys helmedau, padiau pen-glin a phenelin a menig). Mae rhentu beic yn caniatáu defnyddio’r beic hwnnw am hyd y sesiwn a archebwyd ar y dyddiad a nodir wrth archebu. Mae rhagor o wybodaeth am y beiciau sydd ar gael i'w llogi ar gael yma ac mae rhagor o wybodaeth am yr offer amddiffynnol sydd ar gael i'w chael yma.

1.5.3 Sylwch fod llogi beic a/neu offer amddiffynnol yn rhywbeth ar wahân i brynu tocyn mynediad i'r llwybrau. Felly bydd angen i chi brynu mynediad i'r llwybrau ar wahân.

1.5.4 Delweddau er enghraifft yn unig. Mae unrhyw ddelweddau o'n beiciau, nwyddau ac offer arall ar ein gwefan at ddibenion enghreifftiol yn unig. Er ein bod yn ymdrechu i gadw'r manylebau cywir, ni allwn warantu y bydd ein beiciau, nwyddau ac offer eraill yn union fel y'u harddangosir ar ein gwefan. Os oes unrhyw fanyleb yr hoffech ei chael ar eich beic, rhowch wybod i ni.

1.5.5 Cyfrifoldeb. Byddwch yn gyfrifol am y beic a’r offer yn ystod y cyfnod llogi a byddwch yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod i’r beic neu’r offer o’r eiliad y byddwn yn darparu’r beic a’r offer i chi a hyd nes y byddwch yn dychwelyd y beic a’r offer. i ni. Mae eich ffi llogi yn cynnwys ildiad difrod ar gyfer pob difrod i'r beic, ac eithrio difrod esgeulus neu fwriadol.

1.5.6 Blaendal colled a difrod. Mae angen blaendal o £250 y beic wrth logi beic. Caiff hwn ei ad-dalu i chi (yn gyfan gwbl neu’n rhannol) ar ôl i’r beic ddychwelyd yn y cyflwr y’i darparwyd i chi, ac rydym yn cadw’r hawl i wneud didyniadau o’ch blaendal am iawndal y byddwn yn ei nodi ar ôl dychwelyd a bydd y rhain yn cael eu hysbysu. i chi.

1.5.7 Adnabod. Mae angen prawf adnabod positif gan bob llogwr, ynghyd â chyfeiriad parhaol a rhif cofrestru car. Mae'n rhaid i'r prawf adnabod positif hwn fod yn ddilys ar yr adeg llogi a dim ond trwyddedau gyrru, pasbortau neu gardiau'r lluoedd arfog a dderbyniwn.

1.5.8 Ffurflenni hwyr. Bydd oedi wrth ddychwelyd eich beic llogi neu offer diogelu yn destun costau llogi ychwanegol. Os bydd y beic neu'r offer amddiffyn yn cael ei ddychwelyd yn hwyrach na 15 munud yn dilyn yr amser gorffen y sesiwn y cytunwyd arno heb reswm da, codir tâl o £5 y beic neu ddarn o offer ar ddeiliad y cerdyn am bob 15 munud wedi hynny. Bydd hwn yn cael ei dynnu o'r swm a ddychwelwyd o'ch blaendal.

1.5.9 Diogelwch. Ni ddylid gadael ein beiciau llogi a’n hoffer ar unrhyw adeg oni bai eu bod wedi’u cloi’n ddiogel. Ni chaniateir llogi dros nos. Ni ddylid mynd â beiciau ac offer oddi ar y safle a rhaid eu dychwelyd erbyn diwedd eich sesiwn.

1.5.10 Demo beiciau. Yn ogystal â llogi beic safonol i’w ddefnyddio ar ein llwybrau, gallwch logi “beic arddangos” o’n safle i benderfynu a ydych am brynu beic o’n siop. Pan fyddwch yn llogi beic arddangos, byddwch yn cael Tocyn Pedal am y diwrnod a chaniateir i chi dreialu hyd at ddau feic arddangos yn ystod y diwrnod hwnnw (yn amodol ar argaeledd). Oherwydd gwerth y beiciau hyn, hoffem ailadrodd y byddwch yn atebol am unrhyw golled o'r beic neu ddifrod i'r beic o'r eiliad y byddwn yn darparu'r beic i chi a hyd nes y byddwch yn dychwelyd y beic atom. SICRHAU EICH BOD YN MYNYCHU'R GOFAL MWYAF WRTH ARCHWILIO BEIC arddangos. Mae rhagor o wybodaeth am ein beiciau demo ar gael yma.

1.6 Pecynnau dechreuwyr.

1.6.1 Rydym yn cydnabod bod pawb yn cychwyn ar eu taith beicio mynydd fel dechreuwyr. Rydym felly’n darparu nifer o becynnau “dechreuwyr”, i’w defnyddio gan feicwyr sy’n ddechreuwyr sy’n edrych i adeiladu eu profiad. Gan fod seiclo yn cynnwys risgiau cynhenid ​​o anaf personol a difrod i eiddo, rydym yn argymell yn gryf bod marchogion dechreuwyr sydd â phrofiad cyfyngedig o feicio oddi ar y ffordd yn reidio ar y llwybrau graddedig i ddechreuwyr yn unig. Mae'r pecynnau dechreuwyr rydyn ni'n eu cynnig yn cynnwys:

(a) Pecyn codi a llogi dechreuwyr. Byddwch yn cael mynediad i feic wedi'i rentu, offer amddiffynnol, a thocyn codiad anghyfyngedig a mynediad i'n llwybrau dechreuwyr ar gyfer sesiwn bore neu brynhawn (yn ôl eich archeb) sy'n para am gyfnod o 4 awr. Cynhelir sesiynau yn y bore a'r prynhawn. Mae rhagor o wybodaeth am y pecyn hwn ar gael yma.

(b) Pecyn tocyn reidio i ddechreuwyr. Byddwch yn cael mynediad i feic wedi'i rentu, rhentu offer amddiffynnol, tocyn codiad (ar gyfer naill ai 2-3 codiad, yn dibynnu ar allu eich grŵp) a mynediad i'n llwybr dechreuwyr. Mae hyn ar gyfer sesiwn bore neu brynhawn sy'n para am gyfnod o 4 awr. Byddwch hefyd yn cael gwesteiwr profiadol i'ch arwain trwy'ch sesiwn. Gellir cael rhagor o wybodaeth yma.

(c) Codiad dechreuwyr. Byddwch yn cael tocyn diwrnod ymgodiad ar gyfer y dyddiad a nodwyd gennych wrth archebu ac rydym yn argymell yn gryf eich bod yn reidio ein llwybr dechreuwyr “Kermit” yn unig, darllenwch a dilynwch yr holl arwyddion gwybodaeth llwybr ar y safle. Gellir cael rhagor o wybodaeth yma.

1.6.2 Mae telerau sy'n berthnasol i logi beiciau ac offer, codiadau codi a Thocynnau Pedal a Thymor hefyd yn berthnasol i becynnau dechreuwyr.

1.7 Hyfforddi

1.7.1 Gellir archebu sesiynau hyfforddi naill ai fel sesiwn 1-2-1 breifat gyda hyfforddwr neu fel sesiwn grŵp gyda hyfforddwr o hyd at 6 beiciwr fesul hyfforddwr. Bydd pob sesiwn hyfforddi yn cynnwys darparu tocyn codiad yn amodol ar ei delerau. Ceir manylion am ein hystod lawn o sesiynau hyfforddi yma.

1.7.2 Bydd ein tîm hyfforddi yn ymdrechu i gyflwyno'r holl sgiliau a restrir ar gyfer pob cam gwers. Fodd bynnag, efallai y bydd y sgiliau a enillwch yn dibynnu ar eich cyfradd dilyniant personol neu gyfradd dilyniant personol eraill yn eich grŵp. Er eich diogelwch eich hun, ni fydd ein tîm hyfforddi yn gorgyflymu eich dysgu cyn eich bod yn barod i symud ymlaen i'r lefel nesaf.

1.7.3 Rhaid i chi fod yn 17 oed o leiaf i fynychu sesiwn hyfforddi safonol ar eich pen eich hun. Rhaid i blant 14 oed neu'n hŷn fod yng nghwmni oedolyn y mae'n rhaid iddo hefyd archebu lle ar y sesiwn hyfforddi. Gellir trefnu archebion preifat i blant iau (6 oed a hŷn) drwy gysylltu â ni yn benodol ar coaching@bikeparkwales.com.

1.7.4 Er mwyn sicrhau diogelwch pob beiciwr, ni chaniateir i neb heblaw ein hyfforddwyr cymwysedig ddysgu ar ein llwybrau. Gofynnir i unrhyw un y canfyddir ei fod yn hyfforddi neu'n deisyfu i gleientiaid hyfforddi nad yw'n aelod o'n staff, neu nad oes ganddynt gymeradwyaeth glir ymlaen llaw gennym, adael y safle a gallent gael eu gwahardd yn barhaol.

1.8 Digwyddiadau

1.8.1 Efallai y byddwn yn cynnal digwyddiadau yn ein parc o bryd i'w gilydd. Mae'r rhestr o ddigwyddiadau sydd i ddod i'w gweld yma. Gellir prynu tocynnau ar gyfer y digwyddiadau hyn ar-lein ymlaen llaw am y pris a nodir ar dudalen we’r digwyddiad perthnasol. Mae gwerthu tocynnau yn dibynnu ar argaeledd.

1.8.2 Os bydd unrhyw ddigwyddiad yn cael ei ganslo gennym ni (er enghraifft, oherwydd tywydd gwael), byddwn yn eich hysbysu ac yn cynnig ad-daliad llawn i chi.

1.8.3 Pan fo digwyddiad yn ymwneud â darparu gwasanaeth arall a gwmpesir yn y telerau hyn (er enghraifft, ymgodiad), bydd y telerau perthnasol ar gyfer y gwasanaeth hwnnw hefyd yn berthnasol.

1.9 Archebion grŵp Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd archebu grŵp, gan gynnwys nifer o wasanaethau y mae’r telerau hyn yn berthnasol iddynt fel rhan o archeb grŵp. Mae rhagor o wybodaeth am yr archebion grŵp ar gael yma.

1.10 Talebau a chardiau anrheg

1.10.1 Dim ond tuag at brynu cynhyrchion a gwasanaethau cymwys ar ein gwefan y gellir adbrynu talebau rhodd cyn eu dyddiad dod i ben (ar ôl hynny, bydd eu balans yn cael ei golli). Gellir gwario talebau rhodd yn gyfan gwbl neu'n rhannol. Ar gyfer taliadau rhannol, bydd pryniannau'n cael eu tynnu o falans tocyn rhodd y prynwr, a bydd y gweddill ar gael i'w wario yn y dyfodol yn erbyn cynhyrchion a gwasanaethau cymwys. Os yw pryniant yn fwy na balans taleb anrheg y prynwr, rhaid talu'r swm sy'n weddill gyda dull talu arall a dderbynnir.

1.10.2 Nid yw talebau rhodd yn ddilys yn erbyn prynu mwy o dalebau rhodd ac ni ellir cyfnewid talebau rhodd am arian parod. Sylwch hefyd na ellir ad-dalu talebau rhodd oni bai eu bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith hyd at 14 diwrnod o'u prynu ac nad ydynt yn drosglwyddadwy. Nid yw'r tocyn rhodd yn warant siec, cerdyn credyd, debyd neu dâl.

1.10.3 Mae pryniannau a wneir trwy daleb anrheg yn parhau i fod yn amodol ar ein telerau gwerthu fel gydag unrhyw bryniant arall. Os oes rhaid i chi ddychwelyd nwyddau a brynwyd gan ddefnyddio talebau anrheg, yn y rhan fwyaf o achosion byddwn yn rhoi taleb anrheg newydd i chi.

1.10.4 Ni allwn fod yn atebol am dalebau sydd ar goll neu wedi'u dwyn – a fyddech cystal â'u diogelu fel y byddech yn eu talu.

1.11 Lluniau

1.11.1 Rydym yn llogi ffotograffwyr i dynnu lluniau o'n cwsmeriaid yn rheolaidd tra byddant yn profi unrhyw un o'r gwasanaethau a gynigir gennym yn ein hadeiladau. I gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwn ddefnyddio ffotograffau o'r fath, gweler ein Polisi Preifatrwydd. Mae rhagor o wybodaeth am y ffotograffau i'w gweld yma. Os nad ydych yn dymuno cael tynnu eich llun, rhowch wybod i aelod o'n tîm cyn gynted â phosibl.

1.11.2 Rydym ni, neu'r ffotograffydd, yn cadw perchnogaeth ar yr holl hawliau eiddo deallusol yn y ffotograffau a dynnir yn ein hadeilad.

1.11.3 Gellir prynu ffotograffau oddi ar ein gwefan. Lle rydych wedi prynu ffotograff, byddwch yn cael dolen llwytho i lawr, y gallwch ei defnyddio i lawrlwytho'r llun mewn fformat digidol. Bydd y ddolen hon yn parhau i fod yn weithredol am gyfnod o 30 diwrnod o'r dyddiad y prynoch chi'r llun, ac ar ôl hynny bydd y ddolen lawrlwytho yn dod i ben.

1.11.4 Pan fyddwch yn prynu ffotograff ohonoch eich hun, byddwn yn rhoi trwydded anghyfyngedig, ddirymadwy i chi wneud unrhyw ddefnydd rhesymol o'r ffotograff hwnnw ag y dymunwch, gan gynnwys uwchlwytho'r ffotograff hwnnw i'ch proffil cyfryngau cymdeithasol neu argraffu'r llun. i fformat corfforol. Ni chaniateir i chi wneud unrhyw ddefnydd o'r llun a allai niweidio ein henw da, enw da unrhyw un o'n noddwyr neu gyflenwyr, neu enw da beiciwr arall.

1.11.5 Ein defnydd o ffotograffau. Efallai y byddwn hefyd yn dewis defnyddio delweddau sy'n deillio o'r ffotograffiaeth ac unrhyw atgynhyrchiadau neu addasiadau o'r delweddau at ddibenion codi arian neu gyhoeddusrwydd. Gall hyn gynnwys eu defnyddio yn ein cyhoeddusrwydd printiedig ac ar-lein, cyfryngau cymdeithasol, datganiadau i'r wasg a cheisiadau am gyllid.

1.11.6 Gallwch dynnu eich lluniau neu fideos eich hun ar ein safle ond rhaid i chi fod yn hyderus nad ydych yn achosi perygl i farchogion eraill wrth stopio i ffilmio neu dynnu lluniau. Rydym yn cadw'r hawl i ofyn i chi roi'r gorau i dynnu lluniau neu ffilmio ar unrhyw adeg am unrhyw reswm.

2. DERBYN GORCHYMYN

2.1 Derbynnir eich archeb unwaith y derbynnir taliad a'ch bod yn derbyn eich e-bost cadarnhau gennym ni sy'n cynnwys rhif archebu / archeb / cyfeirnod unigryw, i'r cyfeiriad e-bost a ddarparwyd. Mae’n bosibl y bydd angen cadarnhad e-bost fel prawf o archebu lle i gael mynediad i’r llwybrau. Os na allwn dderbyn eich archeb am unrhyw reswm, byddwn yn rhoi gwybod i chi ac ni fydd taliad yn cael ei gymryd.

2.2 Rhaid i chi ddarparu'r wybodaeth y gofynnwn amdani gennych i'n galluogi i'ch adnabod, cwblhau eich archeb a'i chyflwyno i chi. Os na allwch ddarparu hwn i ni, ni fyddwn yn gallu prosesu eich archeb. Bydd yr holl ddata personol a roddwch i ni mewn cysylltiad â'ch archeb yn cael ei brosesu gennym ni yn unol â'n Polisi Preifatrwydd ac yn ôl yr angen i'n galluogi i gyflawni ein contract ar gyfer nwyddau neu wasanaethau (fel sy'n berthnasol) gyda chi.

2.3 Lle rydych wedi archebu ymweliad â ni i ddefnyddio’r llwybrau, mae eich ymweliad ar gyfer y dyddiad a’r amser a archebwyd ac a nodir ar yr e-bost cadarnhau. Mae eich archeb yn bersonol i chi ac mae eich contract gyda ni. Ni ddylech drosglwyddo eich archeb (am ddim neu fel arall) i unrhyw un arall heb ein caniatâd.

3. TALU

3.1 Heblaw am archebion grŵp a sesiynau hyfforddi preifat, rhaid i chi dalu am yr holl nwyddau a gwasanaethau ar-lein, ymlaen llaw yn llawn. Ar gyfer archebion grŵp a sesiynau hyfforddi preifat, bydd opsiynau talu yn cael eu gwneud yn glir i chi ar-lein cyn prynu.

3.2 Tresmasu. Mae ein hadeilad yn lleoliad talu-i-deithio. Bydd unrhyw un sy'n cael ei ganfod yn defnyddio'r safle heb dalu yn agored i dâl o £100. Mae hyn i'n digolledu am refeniw posibl a gollwyd, i dalu am ein costau gweinyddol rhesymol ac i weithredu fel arf ataliol rhesymol a theg i'r rhai nad ydynt yn talu.

4. NEWIDIADAU I'CH GORCHYMYN

4.1 Os oes angen i chi newid eich archeb am nwyddau ar ôl eu prynu, cysylltwch â ni a byddwn yn trafod opsiynau gyda chi. Efallai na fydd newidiadau yn bosibl, neu'n rhad ac am ddim.

4.2 Os oes angen i chi aildrefnu eich ymweliad, gallwch wneud hynny drwy gysylltu â ni yn uniongyrchol drwy e-bost. Mae p'un a allwch wneud hynny yn dibynnu ar ba bryd y byddwch yn rhoi gwybod i ni ymlaen llaw. Mae’r tabl isod yn nodi’ch hawliau i aildrefnu, ac unrhyw ffioedd cymwys a all fod yn daladwy i ni o dan yr amgylchiadau hynny:

Aildrefniadau (Canran a gyfrifwyd fesul gwerth cynhyrchion)

Gwasanaeth

48 awr o'r blaen

3-8 ddiwrnod o'r blaen

9-14 ddiwrnod o'r blaen

14+ diwrnod ynghynt

Codiad (diwrnod yr wythnos) Inc Bwndeli

Dim symud

20%

-

-

Codi (penwythnos) Inc Bwndeli 

Dim symud

20%

-

-

Llogi beiciau ac offer

Dim symud

30%

20%

10%

Hyfforddiant

Dim symud

Dim symud

Dim symud

20%

Digwyddiadau

Dim symud

20%

-

-

Tocyn tymor

Dim

Dim

Dim

Dim

Pas pedal

Dim symud

20%

-

-

Talebau

Dim

Dim

Dim

Dim

Ffotograffau digidol

Dim

Dim

Dim

Dim

Archebion grŵp

Dim symud

Dim symud

Dim symud

20%

Codiad dechreuwyr

Dim Symud

20%

-

-

Codi a llogi dechreuwyr

Dim symud

20%

20%

20%

Tocyn dechreuwyr i reidio

Dim symud

20%

-

-

 

Sylwch, mae'r holl amseriadau rhybudd yn ymwneud â 12:01 AM ar fore eich archeb. Hy i roi 48 awr o rybudd ar gyfer archeb ar ddydd Gwener, bydd angen i chi roi rhybudd erbyn 12:01AM ar y dydd Mercher blaenorol fan bellaf.          

4.3 Mae’n bosibl y bydd angen i ni newid unrhyw nwyddau yr ydych yn eu harchebu os oes angen er mwyn cydymffurfio â chyfreithiau perthnasol. Pan fydd hyn yn digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ac os bydd y newid yn sylweddol, efallai y bydd gennych hawl i ddileu eich archeb (ac os felly, byddwch yn derbyn ad-daliad llawn wedi’i dalu yn unol â chymal 7.3).

5. CYFLWYNO NWYDDAU

5.1 Bydd nwyddau a archebir o'n siop ar-lein yn cael eu danfon i'r cyfeiriad a ddarparwyd i ni ar adeg archebu. Chi sy'n gyfrifol am y nwyddau wrth eu danfon a rhaid i chi eu harchwilio cyn gynted â phosibl a rhoi gwybod i ni os oes unrhyw broblemau.

5.2 Ac eithrio ar gyfer beiciau, os byddwch yn archebu cyn 5pm ar ddiwrnod gwaith a bod y cynnyrch mewn stoc, bydd eich cynhyrchion fel arfer yn cael eu hanfon ar y diwrnod gwaith nesaf.

5.3 Bydd dyddiadau danfon ar gyfer beiciau ac addasiadau eraill yn cael eu hysbysu i chi yn ystod y broses adeiladu a byddwn bob amser yn ceisio danfon nwyddau i chi cyn gynted â phosibl.

5.4 Os nad ydych ar gael i dderbyn danfoniad ar y dyddiad perthnasol, bydd ein negesydd yn gadael cyfarwyddiadau ar gyfer ail-anfon neu gasglu. Os na fyddwch yn trefnu ar gyfer ail-ddanfon neu gasglu, byddwn yn cysylltu â chi ac efallai y bydd angen i ni godi tâl am ddanfoniad pellach neu ein costau o barhau i storio'r eitem (ac os felly, byddwn yn eich hysbysu).

5.5 Os na fydd unrhyw archeb yn cyrraedd erbyn y dyddiad disgwyliedig, cysylltwch â ni. Pan fyddwn yn cyflwyno’r archeb yn hwyr, efallai y bydd gennych hawl i gael ad-daliad rhannol neu ddisgownt neu gredyd yn erbyn archebion yn y dyfodol yn ôl ein disgresiwn ym mhob achos, yn dibynnu ar yr amgylchiadau.

6. LLWYBR A CHAU CAU

6.1 O bryd i'w gilydd, efallai y bydd angen i ni gau'r llwybrau a'r codiadau. Gall hyn fod ar gyfer amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth (fel tywydd gwael) neu ar gyfer gwiriadau arferol neu frys, atgyweiriadau neu gynnal a chadw. Pan fydd hyn yn digwydd ac y gallai effeithio ar eich ymweliad, byddwn yn eich hysbysu cyn gynted â phosibl ymlaen llaw ac yn cynnig yr opsiwn i chi aildrefnu eich archeb yn rhad ac am ddim i ddyddiad arall sy'n gyfleus i chi o fewn 6 mis (yn amodol ar argaeledd). Fel arall, gallwch ofyn am ad-daliad llawn gennym ni, a fydd yn cael ei roi i chi yn unol â chymal 7.3 isod.

6.2 Rydym yn gweithredu system rhybuddio goleuadau traffig os bydd tywydd garw. Bydd ein gwefan a chyfryngau cymdeithasol yn adlewyrchu unrhyw rybudd a roddwyd a rhaid i chi wirio hyn y diwrnod cyn i chi gychwyn i osgoi anghyfleustra a gwastraffu amser a chostau teithio.

6.3 Ambr. Os byddwn yn rhoi rhybudd ambr, rydym yn bwriadu agor ond mae'n debygol iawn y bydd tywydd gwael a allai amharu ar eich ymweliad. Mae rhybudd ambr yn golygu bod angen i chi fod yn barod y gallai rhai llwybrau gael eu cau fel rhagofal diogelwch ar fyr rybudd, ac y gallai'r codiad gael ei effeithio. Os bydd y tywydd yn gwaethygu, efallai y bydd angen i'r parc gau. Yn ystod rhybuddion ambr, gallwch ddod i'r parc ond er mwyn osgoi cael eich siomi, gallwch wneud cais i symud eich archeb i ddyddiad arall sydd ar gael heb unrhyw gost, os dymunwch.

6.4 Coch. Os byddwn yn cyhoeddi rhybudd coch, disgwylir tywydd eithafol a bydd rhwydwaith y llwybrau a'r codiad yn cael eu cau. Os yw'r system goleuadau traffig yn dangos coch ar gyfer y diwrnod presennol neu'r diwrnod canlynol, gall pob cwsmer sydd wedi archebu ymlaen llaw ddewis symud eu harchebiad i ddyddiad arall sydd ar gael neu dderbyn ad-daliad llawn trwy'r dderbynfa. Os oes rhybudd tywydd coch, peidiwch â dod i'r maes beiciau. Byddwch yn derbyn hysbysiad e-bost yn awtomatig yn eich hysbysu bod eich archeb wedi'i atal. Byddwn hefyd yn anelu at anfon neges destun atoch cyn agor, felly sicrhewch fod eich manylion cyswllt yn gywir.

6.5 Gall pob archeb sydd wedi'i symud i statws bwcio gohiriedig aros mewn statws bwcio gohiriedig am hyd at 12 mis o'r dyddiad gohirio. Ar ôl 12 mis mewn statws archebu wedi’i ohirio, mae BikePark Wales yn cadw’r hawl i drosi archeb sydd â statws archebu gohiriedig yn daleb anrheg o’r un gwerth. Pan fydd archeb wedi'i gohirio wedi'i throsi'n Daleb Anrheg, bydd pob T&C ar gyfer yr archeb honno wedyn yn berthnasol gyda'n T&Cs safonol ar dalebau rhodd.

7. CANSLO AC AD-DALIADAU

7.1 Mae eich hawliau canslo wedi’u nodi yn y cymal 7 hwn. I ganslo’ch archeb, neu wneud cais am ad-daliad fel arall, gallwch wneud hynny drwy gysylltu â ni ar-lein drwy ein ffurflen ar-lein sydd ar gael pan fyddwch yn mewngofnodi i’ch cyfrif ar wefan BikePark Wales. Bydd angen eich manylion a rhif cyfeirnod eich archeb i wneud hyn.

7.2 Os na allwch fynychu'r maes beicio am eich amser penodedig am unrhyw reswm, efallai y byddwch yn gallu aildrefnu neu ganslo eich ymweliad, yn dibynnu ar ba bryd y byddwch yn rhoi gwybod i ni ymlaen llaw. Mae’r tabl isod yn nodi’r ffioedd ad-daliad y gallwn eu cymhwyso i’ch archeb er mwyn i ad-daliad gael ei brosesu: 

Ffi Ad-daliad (Canran wedi'i chyfrifo fesul gwerth cynhyrchion)

Gwasanaeth

48 awr cyn (neu lai)

3-8 ddiwrnod o'r blaen

9-14 ddiwrnod o'r blaen

14+ diwrnod ynghynt

Codiad (diwrnod wythnos) 

Dim ad-daliad

30%

20%

20%

Codi (Penwythnos) 

Dim ad-daliad

30%

20%

20%

Llogi beiciau ac offer

Dim ad-daliad

40%

30%

20%

Bwndeli Codiad* Dim ad-daliad Dim ad-daliad Dim ad-daliad Dim ad-daliad os oes tocynnau wedi'u harchebu

Hyfforddiant

Dim ad-daliad

Dim ad-daliad

Dim ad-daliad

50%

Digwyddiadau

Dim ad-daliad

30%

20%

20%

Tocyn tymor*

Dim ad-daliad

Dim ad-daliad

Dim ad-daliad

Dim ad-daliad os caiff ei ddefnyddio

Pas pedal

Dim ad-daliad

30%

20%

20%

Talebau*

Dim ad-daliad

Dim ad-daliad

Dim ad-daliad

Dim ad-daliad os caiff ei ddefnyddio

Lluniau digidol*

Dim ad-daliad

Dim ad-daliad

Dim ad-daliad

50% (oni bai bod y ddolen lawrlwytho wedi'i dewis, ac os felly ni roddir ad-daliad)

Archebion grŵp

Dim ad-daliad

Dim ad-daliad

Dim ad-daliad

50%

Codiad Dechreuwyr

Dim ad-daliad

30%

20%

20%

Codi a Llogi Dechreuwyr

Dim ad-daliad

30%

20%

20%

Tocyn i Ddechreuwyr i Reid

Dim ad-daliad

30%

20%

20%

 

* Mae +14 diwrnod ar gyfer yr eitemau hyn yn cyfeirio at 0-14 diwrnod ar ôl gosodwyd yr archeb.

Sylwch, mae'r holl amseriadau rhybudd yn ymwneud â 12:01 AM ar fore eich archeb. Hy i roi 48 awr o rybudd ar gyfer archeb ar ddydd Gwener, bydd angen i chi roi rhybudd erbyn 12:01AM ar y dydd Mercher blaenorol fan bellaf.

7.3 Rhoddir ad-daliad i chi trwy'r dull talu a ddefnyddir wrth brynu, o fewn 14 diwrnod i'r dyddiad y byddwn yn derbyn yr ad-daliad.

7.4 Pan fyddwch yn derbyn eich nwyddau a’u bod naill ai’n ddiffygiol, nid fel y disgrifir, wedi’u difrodi neu nad ydych yn dymuno eu cadw mwyach, rhaid i chi roi gwybod i ni o fewn 14 diwrnod o’u derbyn ac aildrefnu i’r nwyddau gael eu dychwelyd atom (a allai fod ar eich cost chi) yn y cyfeiriad a nodir yn y ffurflen sydd wedi'i hamgáu gyda'r nwyddau. Oni bai bod yr eitemau wedi cael eu defnyddio a/neu nad ydynt mewn cyflwr addas ar ôl eu dychwelyd, bydd ad-daliad llawn yn cael ei roi i chi wedyn yn unol â chymal 7.3, neu gallwch ofyn am un newydd heb unrhyw dâl ychwanegol na ffi dosbarthu. Fe'ch cynghorir i gadw prawf postio rhag ofn y bydd nwyddau'n cael eu colli wrth eu cludo.

7.5 Nid yw'r hawliau canslo a nodir yng nghymal 7.4 yn berthnasol i nwyddau sydd wedi'u prynu ar y safle, eu haddasu neu eu personoli mewn unrhyw ffordd. O dan yr amgylchiadau hynny, dim ond os yw'n amlwg bod problem gyda'r cynnyrch wrth ei ddosbarthu y mae gennych hawl i ganslo ein contract, a rhaid i chi roi gwybod i ni'n brydlon ar ôl ei ddarganfod a, beth bynnag, cyn ei ddefnyddio.

8. EIN ATEBOLRWYDD I CHI

8.1 Pan fyddwch yn canslo eich archeb am nwyddau neu wasanaethau, naill ai oherwydd bod y nwyddau’n cyrraedd naill ai’n ddiffygiol neu ddim fel y disgrifir, neu os ydych yn dymuno arfer eich hawliau canslo o dan gymal 7, ein hatebolrwydd mwyaf i chi yw ad-dalu’r swm a dalwyd gennych. llawn yn unol â chymal 

8.2 Eich cyfrifoldeb chi yw gwirio statws y llwybrau ar ddiwrnod eich ymweliad ar ein gwefan neu broffiliau cyfryngau cymdeithasol (gweler cymal 6.2 uchod). Lle mae'n rhaid i ni gau ar ddiwrnod eich ymweliad, byddwn yn gwneud ein gorau i'ch hysbysu cyn gynted â phosibl ymlaen llaw. Lle mae’n rhaid i ni ganslo neu ohirio eich ymweliad, mae eich hawliau canslo fel y nodir yng nghymal 7 yn unig, ac nid ydym yn atebol i chi am unrhyw gostau ychwanegol, gwariant a wastraffwyd na cholledion canlyniadol y gallech fynd iddynt mewn cysylltiad â’r canslo neu’r gohirio hwnnw. (fel costau teithio gwastraffus neu ychwanegol y gallech fod wedi mynd iddynt).

8.3 Chi sy’n gyfrifol am yr holl offer ac eiddo personol (gan gynnwys eich beic, helmed, dillad ac ategolion eraill) yr ydych yn dod â nhw i’n safle. Rydych yn cydnabod nad yw natur y gwasanaethau hyn yn rhydd o risg ac y gallent yn naturiol arwain at ddifrod i'ch eiddo, gan gynnwys lle mae eich beiciau'n cael eu difrodi ar y codiad. Nid ydym yn gyfrifol am ddifrod i unrhyw ran o'ch eiddo personol ar ein gwefan oni bai ei fod yn cael ei achosi gennym ni naill ai'n fwriadol neu'n esgeulus. Eich cyfrifoldeb chi bob amser yw sicrhau bod eich beiciau'n cael eu llwytho'n gywir ar drelars a lifftiau.

8.4 Lle mae eich eiddo personol yn cael ei ddifrodi gennym ni, ac rydym yn derbyn atebolrwydd am yr un peth, ein hatebolrwydd mwyaf i chi yw £50, gyda’i gilydd (ond gall fod yn llai, yn dibynnu ar y difrod) a gallwn hefyd gynnig ad-daliad i chi o unrhyw gwasanaethau a delir yn ôl ein disgresiwn, yn dibynnu ar natur ac achos y difrod.

8.5 Darperir nwyddau a gwasanaethau i chi fel defnyddiwr, at ddefnydd unigol, domestig a phreifat yn unig. Nid ydynt ar gyfer defnyddwyr busnes ac nid ydym yn atebol am unrhyw golled mewn elw, colli busnes, tarfu ar fusnes, neu golli cyfleoedd busnes y gallech eu hachosi ar unrhyw adeg.

8.6 Os yw eich eiddo personol ar goll ar y safle, rhowch wybod i ni. Lle gallwn ddod o hyd iddo byddwn yn ei storio am hyd at 30 diwrnod, ac ar ôl hynny gellir ei ddinistrio neu ei daflu. Nid ydym yn gyfrifol am leoli eich eiddo coll nac am unrhyw golledion sy'n gysylltiedig ag unrhyw eiddo coll.

8.7 Nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw eitemau sy'n cael eu gadael heb neb yn gofalu amdanynt yn ein hadeiladau ac rydym yn cynghori'n gryf i beidio â dod â phethau gwerthfawr gyda chi.

8.8 Amodau a gofynion meddygol. Os ydych chi neu unrhyw aelod o'ch grŵp yn dioddef o unrhyw gyflwr meddygol, salwch neu anaf a allai effeithio ar eich gallu i gymryd rhan yn ddiogel yn y gweithgaredd a archebwyd, rydym yn argymell eich bod yn cael cyngor meddygol proffesiynol neu arbenigol cyn archebu a rhaid i chi osod rydym yn gwybod ymlaen llaw. Yn unol â chanllawiau'r GIG, rydym yn argymell eich bod yn ymgynghori â'ch bydwraig cyn reidio tra'n feichiog a chymryd gofal ychwanegol. Os ydych yn ansicr neu'n dymuno trafod unrhyw ofynion penodol a fydd yn eich galluogi i gymryd rhan yn ddiogel, rydym yn hapus i drafod hyn gyda chi a gwneud addasiadau lle bo modd. Ni allwn fod yn gyfrifol am unrhyw anafiadau a gewch mewn cysylltiad â chyflyrau meddygol sydd eisoes yn bodoli, ac efallai na fydd eich yswiriant yn eich yswirio ar gyfer hyn ychwaith.

8.9 Nid oes dim yn y telerau hyn sy'n eithrio neu'n cyfyngu ar ein hatebolrwydd i chi mewn unrhyw ffordd na ellir ei eithrio na'i gyfyngu gan gyfreithiau cymwys.

9.          TELERAU CYFFREDINOL
9.1 Mae helmedau yn orfodol tra'n reidio beic bob amser o fewn y parc beiciau, Os nad ydych yn gwisgo helmed wrth reidio, gofynnir i chi fforffedu eich tocyn beiciwr ac ni chewch ad-daliad. Sicrhewch fod eich helmed yn cwrdd â safon EN1078 o leiaf, yn llai diolch i dair blwydd oed, mewn cyflwr da ac wedi'i addasu'n iawn; rydym yn argymell yn fawr y defnydd o helmedau amddiffyn wyneb llawn gyda lefelau uwch o amddiffyniad fel ASTFM F1952-DH. Mae menig, amddiffyniad llygaid ac arfwisg y corff hefyd yn cael eu hargymell yn fawr. Mae helmedau wyneb llawn yn orfodol ar gyfer mynediad i: Drop Zone; Cychwynnwr Neidio; Tech; Rippers & Pinners.


9.2 Cynrychioliadau staff. Ni ddylai unrhyw beth a ddywedir wrthych gan werthwr neu aelod o'n staff ar ein rhan gael ei ddeall fel amrywiad ar unrhyw un o'r telerau hyn, nac fel cynrychiolaeth o natur ac ansawdd y cynhyrchion a'r gwasanaethau a gynigiwn.


9.3 Meintiau teiars. Y terfyn lled teiar ar gyfer ein trelars codi yw 2.75 ”.


9.4 Diogelwch. Er diogelwch ein tîm a gwesteion, rydym yn cadw'r hawl i ofyn i unrhyw un adael ein safle os ydym yn amau ​​​​bod gwestai dan ddylanwad diod neu gyffuriau. Yn ogystal, bydd ymddygiad anghyfrifol, peryglu marchogion eraill, bod yn sarhaus tuag at farchogion eraill, neu achosi anghytgord cyffredinol yn arwain at waharddiad parhaol o'n heiddo. Rydym am sicrhau bod ein parc yn cynnal enw da cyfeillgar ac felly mae gennym bolisi dim goddefgarwch ar gam-drin wedi'i gyfeirio at aelodau ein tîm neu farchogion eraill o dan unrhyw amgylchiadau. Mae hyn yn cynnwys cam-drin neu fygythiadau a wneir yn bersonol neu ar-lein ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Os bydd gennym bryderon yn ymwneud ag unrhyw gamdriniaeth o’r fath, ni fyddwn yn oedi cyn hysbysu’r heddlu a chymryd camau cyfreithiol ym mhob achos. Byddwn hefyd yn gwahardd yr unigolyn yn barhaol o'n heiddo, heb ad-daliad. Gweler ein hymwadiad Derbyn Risg yn www.bikeparkwales.com/registration a thelerau ymddygiad marchog yn www.bikeparkwales.com/rider-safety i gael rhagor o wybodaeth.


9.5 Mae’n bosibl y byddwn yn trosglwyddo ein hawliau a’n rhwymedigaethau o dan y telerau hyn i drydydd parti (megis pan fyddwn yn cael trosfeddiannu, uno neu gaffael corfforaethol). Pan fydd hyn yn digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi.


9.6 Mae pob un o'r telerau hyn yn gweithredu ar wahân. Os bydd unrhyw lys neu awdurdod perthnasol yn penderfynu bod unrhyw un ohonynt yn anghyfreithlon, bydd y telerau sy'n weddill yn parhau mewn grym ac effaith lawn.


9.7 Os byddwn yn oedi cyn gorfodi ein hawliau o dan y telerau hyn ar unrhyw adeg, nid yw hyn yn golygu ein bod wedi ildio ein hawliau i wneud hynny a gallwn gymryd camau yn eich erbyn yn ddiweddarach, os bydd angen.

9.8 Mae’r telerau hyn yn cael eu llywodraethu gan gyfraith Cymru a Lloegr ond gallwch ddwyn achos cyfreithiol yn ein herbyn mewn unrhyw lysoedd yn y DU yn dibynnu ar ble yn y DU yr ydych yn byw.

BEIC PARCIO CYMRU CYFYNGEDIG, Rhif cwmni 06919030, cyfeiriad cofrestredig: Canolfan Coetir Gethin, Abercanaid, Merthyr Tudful, Cymru CF48 1YZ E-bost: derbyniad@bikeparkwales.com Ffôn: 01685 709450


Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym