Ein Noddwyr

Kickstart - Aelod o'r Tîm Llogi


<Yn ôl i bob gyrfa

 

Postiwyd ar 10 Tachwedd

Teitl y Swydd: Aelod o'r Tîm Profiad Llogi Beic

Adrodd i: Rheolwr Datblygu Busnes

Cyfrifoldebau Goruchwylio: Dim

 

Cyfle Kickstart

Mae'r swydd hon yn cael ei chynnig trwy raglen Kickstart y Llywodraeth. Rhaid i chi fodloni'r meini prawf cymhwyso i wneud cais am y swydd hon. Rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed ac yn derbyn Credyd Cynhwysol heb unrhyw enillion a bod gennych ymrwymiad hawlydd. Gallwch wneud cais yn uniongyrchol ond rhaid i chi gysylltu â'ch hyfforddwr gwaith i gael mwy o fanylion.

 

Ynglŷn â BikePark Cymru

BikePark Wales yw prif gyfleuster beicio mynydd y DU sydd wedi'i leoli ym Merthyr Tudful ar gyrion parc cenedlaethol Bannau Brycheiniog 25 munud i'r gogledd o ganol Caerdydd. Mae'r parc bellach yn gyrchfan a gydnabyddir yn rhyngwladol ac yn fecca ar gyfer beicwyr mynydd, gan ddisgyn i Myndd Gethin, copa 491-metr. 

Mae BikePark Wales yn fusnes ifanc, llwyddiannus sy'n tyfu'n gyflym. Mae'r arlwy gyfredol yn cynnwys dros 40 o lwybrau beicio mynydd o'r radd flaenaf, gwasanaeth codi cerbydau, caffi, siop feiciau, llogi beiciau, hyfforddi a digwyddiadau ond mae cynllun datblygu uchelgeisiol bellach ar y gweill i wella'r gwasanaethau presennol ac ychwanegu cynhyrchion newydd at y safle presennol. .

 

Y Rôl

Rydym yn chwilio am unigolyn egnïol, cyfrifol a threfnus i ymuno â'n tîm Llogi fel aelod o dîm Profiad Llogi. 

Bydd y rôl hon yn cynorthwyo'r rheolwr Llogi i gyflawni gweithrediadau'r adran o ddydd i ddydd. Eich rôl fydd gweithio ochr yn ochr â'n mecaneg llogi a bod yn 'wyneb' profiad yr adran, sy'n rhyngweithio â'n cwsmeriaid, gan arwain ar weithdrefnau trosglwyddo Beiciau ac Amddiffyn, gan ddarparu safonau eithriadol o'r holl offer llogi a'r parth Llogi. 

Byddwch yn gyfrifol am ddatblygu perthynas wych tra bydd ein hymwelwyr yn eich gofal, yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid eithriadol, wrth gynnal gofynion cydymffurfio llym H&S. Byddwch yn hyderus yn eich dull gweithredu ac yn barod i ymgysylltu â'n hymwelwyr, gan gynorthwyo gyda materion, darparu gwybodaeth allweddol, a negeseuon trwy gydol eu hymweliad.

Byddwch yn cefnogi ac yn annog gweithio mewn tîm yn gryf.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol angerdd am, a dealltwriaeth o sut olwg sydd ar brofiad ymwelydd o safon. Bydd y swydd hon yn dod yn ganolog wrth ddarparu profiadau gwych i'n hymwelwyr yn ddyddiol. 

 

Mae eich prif gyfrifoldebau dyddiol yn cynnwys, gweithio ar draws yr adran i ddarparu profiad rhagorol i ymwelwyr.

Cyflwyno gwasanaeth eithriadol i'n holl ymwelwyr, wyneb yn wyneb a thrwy ddulliau cyfathrebu eraill. Dosbarthu trosglwyddiadau offer proffesiynol ond hwyliog i'n hymwelwyr, sy'n ymgysylltu ac yn cydymffurfio. Byddwch yn gyfrifol am gynnal a chadw ein hoffer, gan sicrhau bod safonau eithriadol yn cael eu bodloni. Byddwch yn ymgysylltu â'n hymwelwyr i rannu gwybodaeth y bydd ei hangen arnynt ar gyfer eu diwrnod ond hefyd i rannu digwyddiadau sydd ar ddod. Byddwch yn cynorthwyo gyda chyflwyniad ar y safle gyda chyfrifoldeb dyddiol am sicrhau glendid parthau adrannol. Byddwch hefyd yn cynorthwyo ar draws pob adran ar weithrediad BikePark Cymru o ddydd i ddydd, os oes angen.

 

O'r rôl hon byddwch yn dysgu ystod eang o sgiliau ymarferol a damcaniaethol, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i, sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid a phrofiad ymwelwyr, gwybodaeth ymarferol gadarn o Iechyd a diogelwch. 

Byddwch yn cymryd rhan mewn sawl rhaglen hyfforddi fewnol fel rhan o'ch lleoliad, bydd hyn yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i, ddealltwriaeth o GDPR a chydymffurfiad arall sy'n berthnasol i fusnes, Cymorth Cyntaf sylfaenol, gwasanaeth Cwsmer helaeth, Gwerthoedd ac ymddygiadau Cwmni - gan gynnwys y cynodiadau ehangach , byddwch chi'n dysgu sgiliau gweithio mewn tîm cryf, a'i bwysigrwydd. Byddwch yn dysgu am wahanol arferion gwaith busnes a gweithredol, sy'n cynnwys gweithio gyda Gweithdrefnau Gweithredu safonol, sgyrsiau blwch offer, asesiadau risg a swyddogaethau adran-benodol.

Byddwch yn cael cyfle i ddysgu sgiliau mecanyddol beic sylfaenol, a dealltwriaeth o'r adran llogi.

 

Fe'ch cefnogir yn eich profiad fel pennaeth yr adran fel eich Rheolwr Llinell. Fe'ch cefnogir hefyd gan yr Uwch dîm rheoli a'n darparwr porth, Tydfil Training.

 

Ar y cyfan, byddwch yn ennill gwybodaeth gyffredinol helaeth ym myd MTB, mewn cyrchfan o'r radd flaenaf ledled y byd a BikePark mwyaf y DU.

 

Dyletswyddau tîm cyffredinol:

• Cadw at arferion gwaith, dulliau, gweithdrefnau presennol, ymgymryd â gweithgareddau hyfforddi a datblygu perthnasol ac ymateb yn gadarnhaol i systemau newydd ac amgen.

• Cydweithredu â deddfwriaeth, polisïau a gweithdrefnau iechyd a diogelwch perthnasol wrth gyflawni dyletswyddau'r swydd.

• Cyflawni dyletswyddau a chyfrifoldebau'r swydd yn unol â pholisïau cyfle cyfartal y Cwmni.

• Cynnal cyfrinachedd ac arsylwi diogelu data a chanllawiau cysylltiedig lle bo hynny'n briodol.

• Deall a chydymffurfio â pholisïau amgylcheddol y Cwmni

• Cyflawni unrhyw ddyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill o fewn y swyddogaeth gyffredinol, sy'n gymesur â graddfa a lefel cyfrifoldebau'r swydd

 

Sgiliau Allweddol:

• Diddordeb brwd yn MTB a BikePark Cymru

 

Sgiliau dymunol:

• Y gallu i gyfathrebu yn yr iaith Gymraeg

• Tystysgrif DBS well

• Cymwysterau Cymorth Cyntaf

 

Nodyn: Mae'r manylion yn y Disgrifiad Swydd hwn yn crynhoi prif ddisgwyliadau'r rôl ar y dyddiad y cafodd ei baratoi. Bydd natur rolau unigol yn esblygu ac yn newid wrth i'r gwasanaeth ddatblygu a thyfu. O ganlyniad, bydd BikePark Wales yn adolygu ac yn diwygio'r Disgrifiad Swydd hwn yn ôl yr angen mewn ymgynghoriad â deiliaid swyddi.

Mae BikePark Wales yn croesawu ymholiadau a cheisiadau gan bawb ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn y gweithle. Mae ymrwymiad i hyrwyddo amrywiaeth a datblygu amgylchedd gweithle lle mae'r holl staff yn cael eu trin ag urddas a pharch yn ganolog i'n proses recriwtio. 

Mae BikePark Wales yn gyfrifol am benderfynu sut mae'n dal ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch chi ac yn cydymffurfio â'r holl gyfraith ac egwyddorion diogelu data. Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a roddwch inni yn ystod y broses recriwtio yn cael ei storio ar gyfrifiadur i gynorthwyo gyda gweinyddu'r broses recriwtio.

 Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch chi i:

• Aseswch eich sgiliau, eich cymwysterau a'ch addasrwydd ar gyfer y rôl;

• Cynnal gwiriadau cefndir a chyfeirnod, lle bo hynny'n berthnasol;

• Cyfathrebu â chi am y broses recriwtio;

• Cadw cofnodion sy'n gysylltiedig â'n prosesau llogi; a 

• Cydymffurfio â gofynion cyfreithiol neu reoleiddiol.

Mae angen i ni hefyd brosesu eich gwybodaeth bersonol i benderfynu a ddylid ymrwymo i gontract cyflogaeth gyda chi ond ni fyddwn yn storio eich gwybodaeth bersonol am ddim hirach nag sy'n angenrheidiol.Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym