Ein Noddwyr

Ymatebwr Cyntaf - Achlysurol/Rhan-amser/Banc


<Yn ôl i bob gyrfa

 

Postiwyd ar 26 2023 Medi

Teitl y Swydd: Ymatebwr cyntaf - PT/ Achlysurol/ Banc
Yn adrodd i: Rheolwr Cymorth Cyntaf
Cyfrifoldebau Goruchwylio: Dim
Cytundeb: Rhan amser (canolbwyntio ar y penwythnos)
Cyflog: £25 pro rota

Ynglŷn â BikePark Cymru

BikePark Wales yw prif gyfleuster beicio mynydd y DU sydd wedi'i leoli ym Merthyr Tudful ar gyrion parc cenedlaethol Bannau Brycheiniog 25 munud i'r gogledd o ganol Caerdydd. Mae'r parc bellach yn gyrchfan a gydnabyddir yn rhyngwladol ac yn fecca ar gyfer beicwyr mynydd, gan ddisgyn i Myndd Gethin, copa 491-metr.

Mae BikePark Wales yn fusnes ifanc, llwyddiannus sy'n tyfu'n gyflym. 

Mae’r hyn sydd ar gael ar hyn o bryd yn cynnwys dros 40 o lwybrau beicio mynydd o’r radd flaenaf, gwasanaeth codi cerbydau, caffi, siop feiciau, llogi beiciau, hyfforddiant a digwyddiadau ond mae cynllun datblygu uchelgeisiol bellach ar y gweill i wella’r gwasanaethau presennol ac ychwanegu nwyddau newydd at y safle presennol. .

Y Rôl:

Gyda rhwydwaith ardderchog o lwybrau graddedig ar gyfer beicwyr o bob lefel, mae eu mwynhau yn ddiogel bob amser yn flaenoriaeth i ni.

Rydym ni yma yn BikePark Wales yn cymryd ein dyletswydd gofal o ddifrif ac fel rhan o’n datblygiad parhaus a’n hymgais i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol rydym yn chwilio am ymatebwr cyntaf i ymuno â’n tîm gwych. Yr ymatebwr cyntaf fydd y cyntaf ar leoliad damwain i ddarparu gofal ymateb cyntaf ac i gynorthwyo'r gwasanaethau brys i ddod o hyd i bobl sydd wedi'u hanafu a'u hechdynnu.

Oherwydd y safle, mae anafiadau'n aml yn digwydd mewn mannau anodd eu cyrraedd ar y mynydd, felly bydd gan ymgeiswyr addas adnoddau lluosog ar gael iddynt gyrraedd yr anafedig yn y ffordd gyflymaf bosibl. O feiciau cwad i gerbydau 4x4 oddi ar y ffordd a hyd yn oed beic treialon trydan byddwn yn sicrhau bod gennych yr hyn sydd ei angen arnoch.

Bydd bod â chariad at yr awyr agored a gwerthfawrogiad o'r elfennau trwy gydol y flwyddyn yn hanfodol ar gyfer y rôl hon. Er ein bod yn cael ein cyfran deg o ddiwrnodau heulog, mae bod yn barod ar gyfer yr hyn a all ddod yn ystod misoedd y gaeaf yn allweddol.

Yn ogystal â mynychu digwyddiadau ar y safle, yr ymatebwr cyntaf fydd yn gyfrifol am sicrhau a rheoli'r holl waith papur dilynol a galwadau ffôn. Mae cadw llwybr archwilio trefnus yn rhan hanfodol o'r rôl. Gall yr ymgeisydd cywir hefyd gynorthwyo gydag archwiliadau llwybr a'r gwaith papur angenrheidiol i gwblhau'r rhain, gan fod dealltwriaeth o feicio mynydd a diddordeb ynddo yn ddymunol.

Dyletswyddau a Chyfrifoldebau i gynnwys:

 • Darparu triniaeth cymorth cyntaf brys i gwsmeriaid BPW, sydd wedi cael anaf wrth reidio, ac i aelodau staff BPW a allai fod wedi cael anaf tra yn y gwaith.
 • Cynorthwyo'r rhai sydd wedi'u hanafu ar y bryn sy'n methu gwneud eu ffordd eu hunain i lawr i'r ganolfan
 • Cwblhau gweithdrefnau cofnodi cymorth cyntaf ar gyfer pob person a anafwyd, a chwblhau galwad ddilynol i holi sut mae ei adferiad yn mynd rhagddo
 • Gweithio o fewn canllawiau iechyd a diogelwch sefydledig BPW yn ogystal â'i bartneriaid perthnasol
 • Cynorthwyo i archebu a storio offer cymorth cyntaf, gan gynnwys cynnal system stocrestr i fonitro lefelau stoc
 • Cynnal patrolau ar y bryn, cefnogi unrhyw ymholiadau gan gwsmeriaid, monitro bod gan yr holl feicwyr y bandiau reid priodol a delio â marchogion nad oes ganddynt.
 • Cefnogi Ymwelwyr Croeso ar adegau prysur yn ystod y dydd

Dyletswyddau tîm cyffredinol:

 • Cadw at arferion gwaith, dulliau, gweithdrefnau presennol, ymgymryd â gweithgareddau hyfforddi a datblygu perthnasol ac ymateb yn gadarnhaol i systemau newydd ac amgen.
 • Cydweithredu â deddfwriaeth, polisïau a gweithdrefnau iechyd a diogelwch perthnasol wrth gyflawni dyletswyddau'r swydd.
 • Cyflawni dyletswyddau a chyfrifoldebau'r swydd yn unol â pholisïau cyfle cyfartal y Cwmni.
 • Cynnal cyfrinachedd ac arsylwi diogelu data a chanllawiau cysylltiedig lle bo hynny'n briodol.
 • Deall a chydymffurfio â pholisïau amgylcheddol y Cwmni
 • Cyflawni unrhyw ddyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill o fewn y swyddogaeth gyffredinol, sy'n gymesur â graddfa a lefel cyfrifoldebau'r swydd

Sgiliau Allweddol:

 • Dylai fod gennych ddealltwriaeth gynhwysfawr o Gymorth Cyntaf brys, gan feddu ar gymwysterau Cymorth Uwch cyfredol, o leiaf: cymorth cyntaf awyr agored 16 awr a / neu Ymatebydd Cyntaf Cymunedol
 • Profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd Ymatebwyr Cyntaf, yn benodol gyda phrofiad o reoli colled gwaed, sicrhau torri breichiau a choesau, a sefydlogi amheuaeth o anafiadau i'r asgwrn cefn.
 • Hyderus wrth weithio dan amodau awyr agored
 • Byddwch yn drefnus, yn onest ac yn ddibynadwy, a gweithiwch yn dawel dan bwysau
 • Meddu ar ddealltwriaeth dda o wasanaeth cwsmeriaid, parodrwydd i fynd at farchogion nad ydynt yn talu
 • Sgiliau TG sylfaenol
 • Trwydded yrru lawn, lân y DU

Sgiliau dymunol:

 • Diddordeb brwd yn MTB a BikePark Cymru
 • Y gallu i gyfathrebu yn yr iaith Gymraeg
 • Tystysgrif DBS well
 • FREC 3 neu uwch
 • Gyrrwr beic hyderus, a/neu quads
 • Tystysgrif ATV/cwad ddilys
 • DBS ardystiedig
 • Mae bod yn feiciwr lefel ganolradd neu uwch yn ddymunol ond nid yn hanfodol gan fod hyfforddiant ar gael.
 • Dylai staff fod yn ffit yn gorfforol gan y byddant ar eu traed am y rhan fwyaf o'r dydd a byddant yn gweithio yn yr awyr agored wrth gynorthwyo beicwyr sydd wedi'u hanafu gan y gallai hyn gynnwys marchogaeth a beic treialu trydan a chwad.

I wneud cais am y rôl hon, anfonwch e-bost swyddi@bikeparkwales.com

Nodyn: Mae'r manylion yn y Disgrifiad Swydd hwn yn crynhoi prif ddisgwyliadau'r rôl ar y dyddiad y cafodd ei baratoi. Bydd natur rolau unigol yn esblygu ac yn newid wrth i'r gwasanaeth ddatblygu a thyfu. O ganlyniad, bydd BikePark Wales yn adolygu ac yn diwygio'r Disgrifiad Swydd hwn yn ôl yr angen mewn ymgynghoriad â deiliaid swyddi.

Mae BikePark Wales yn croesawu ymholiadau a cheisiadau gan bawb ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn y gweithle. Mae ymrwymiad i hyrwyddo amrywiaeth a datblygu amgylchedd gweithle lle mae'r holl staff yn cael eu trin ag urddas a pharch yn ganolog i'n proses recriwtio.

Mae BikePark Wales yn gyfrifol am benderfynu sut mae'n dal ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch chi ac yn cydymffurfio â'r holl gyfraith ac egwyddorion diogelu data. Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a roddwch inni yn ystod y broses recriwtio yn cael ei storio ar gyfrifiadur i gynorthwyo gyda gweinyddu'r broses recriwtio.

 Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch chi i:

 • Aseswch eich sgiliau, eich cymwysterau a'ch addasrwydd ar gyfer y rôl;
 • Cynnal gwiriadau cefndir a chyfeirnod, lle bo hynny'n berthnasol;
 • Cyfathrebu â chi am y broses recriwtio;
 • Cadwch gofnodion sy'n gysylltiedig â'n prosesau llogi; a
 • Cydymffurfio â gofynion cyfreithiol neu reoleiddiol.

Mae angen i ni hefyd brosesu eich gwybodaeth bersonol i benderfynu a ddylid ymrwymo i gontract cyflogaeth gyda chi ond ni fyddwn yn storio eich gwybodaeth bersonol am ddim hirach nag sy'n angenrheidiol.Derbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym  
   


Digwyddiadau i ddod
Beth Sydd Ymlaen