Ein Noddwyr

Cystadleuaeth Penwythnos Antur - Telerau ac Amodau


<Yn ôl at bob erthygl newyddion

 

Cystadleuaeth Penwythnos Antur - Telerau ac Amodau

Postiwyd ar 20 Dec 2021

Mae'r hyrwyddiad hwn yn cael ei redeg gan BikePark Wales (“yr Hyrwyddwr”), rhif cwmni 06919030, y mae ei gyfeiriad cofrestredig yng Nghanolfan Coetir Gethin, Abercanaid, Merthyr Tudful, CF48 1YZ.

 1. I hawlio'r wobr rhaid i chi fod: (a) yn breswylydd yn y DU; a (b) 18 oed neu'n hŷn ar adeg mynediad.
 2. Rhaid ad-dalu'r wobr cyn Mawrth 31st 2022
 3. NID yw costau teithio wedi'u cynnwys mae'n rhaid i'r hawlydd allu cyrraedd BikePark Wales, ZipWorld Towers a Llechwen Hall eu hunain.
 4. Trwy hawlio'r wobr rydych chi'n derbyn ac yn cytuno i gael eich rhwymo gan yr amodau a thelerau hyn.
 5. Mae'r wobr yn rhoi hawl i chi gael codiadau codi 2x diwrnod NEU becynnau codi a llogi 2x i BikePark Cymru yn dibynnu ar addasrwydd, gweithgareddau Phoenix 2x yn Zip World Towers a llety 2x 1 nos yn Llechwen Hall.
 6. I gystadlu, rhaid i chi: hoffi'r post, sicrhau eich bod chi'n dilyn @llechwenhall & @Zip_world ar Instagram a thagio tri ffrind yr hoffech chi ddod â nhw gyda chi.
 7. Mae'r gystadleuaeth yn cau am 11:59 PM ddydd Iau 23 Rhagfyr 2021.  
 8. Cyhoeddir yr enillydd erbyn 4:00 PM ddydd Gwener 24 Rhagfyr 2021.       
 9. Rhaid hawlio'r wobr mewn un trafodiad.
 10. Nid oes angen prynu.
 11. Dim ond un wobr fydd yn cael ei rhoi i ffwrdd.
 12. Mae'r Hyrwyddwr yn cadw'r hawl i ofyn am brawf hunaniaeth ac oedran unrhyw gyfranogwr.
 13. Mae'r wobr yn anadnewyddadwy, na ellir ei throsglwyddo ac ni chynigir unrhyw ddewis arall am arian parod.
 14. Mae'r Hyrwyddwr yn cadw'r hawl i ddisodli'r wobr gyda gwerth arall cyfartal neu werth uwch os yw amgylchiadau y tu hwnt i reolaeth yr Hyrwyddwr yn ei gwneud hi'n angenrheidiol gwneud hynny.
 15. Nid yw'r hyrwyddiad hwn yn agored i: (a) weithwyr yr Hyrwyddwr neu ei is-gwmnïau daliannol neu is-gwmnïau; (b) gweithwyr asiantau neu gyflenwyr yr Hyrwyddwr neu ei gwmnïau daliannol neu is-gwmnïau, sydd â chysylltiad proffesiynol â'r gystadleuaeth neu ei weinyddiaeth; neu (c) aelodau o deuluoedd agos neu aelwydydd (a) a (b) uchod.
 16. Nid yw'r rhoddion hyn yn gysylltiedig nac yn cael eu noddi gan Instagram na Facebook.
 17. Efallai y bydd gofyn i hawlwyr gymryd rhan mewn cyhoeddusrwydd sy'n gysylltiedig â'r hyrwyddiad hwn mewn unrhyw gyfrwng a all gynnwys cyhoeddi eu henw a'u ffotograff ar gyfrif cyfryngau cymdeithasol yr Hyrwyddwr.
 18. Mae'r Hyrwyddwr yn cadw'r hawl i wrthod mynediad neu wrthod dyfarnu'r wobr i unrhyw un sy'n torri'r Telerau ac Amodau hyn.
 19. Mae'r Hyrwyddwr yn cadw'r hawl i ddal, gwagio, canslo, atal, neu newid yr hyrwyddiad hwn lle bydd angen gwneud hynny.
 20. I'r graddau a ganiateir gan y gyfraith, ni fydd yr Hyrwyddwr, ei asiantau na'i ddosbarthwyr o dan unrhyw amgylchiadau yn gyfrifol nac yn atebol i ddigolledu unrhyw gyfranogwr na derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled, difrod, anaf personol neu farwolaeth sy'n digwydd o ganlyniad i dderbyn yr hyrwyddiad ac eithrio pan fydd yn cael ei achosi gan esgeulustod yr Hyrwyddwr, ei asiantau neu ei ddosbarthwyr neu weithredwyr ei weithwyr. Nid effeithir ar eich hawliau statudol.
 21. Mae penderfyniad yr Hyrwyddwr ynghylch unrhyw agwedd ar yr hyrwyddiad hwn yn derfynol ac yn rhwymol ac ni fydd unrhyw ohebiaeth yn cael ei chynnal yn ei gylch.
 22. Nid oes unrhyw beth yn y telerau hyn yn eithrio atebolrwydd yr Hyrwyddwr am dwyll neu gamliwio twyllodrus.
 23. Trwy ymuno â'r hyrwyddiad hwn, rydych chi'n cytuno y gall unrhyw wybodaeth bersonol a ddarperir gennych chi gyda'r cofnod hwn gael ei chadw a'i defnyddio gan yr Hyrwyddwr neu ei asiantau a'i gyflenwyr yn unig i weinyddu'r hyrwyddiad hwn ac fel y dywedir yn wahanol yn y Telerau ac Amodau hyn.
 24. I gymryd rhan yng ngweithgaredd ZipWorld rhaid i chi gadw at y cyfyngiadau canlynol:

pwysau: Isafswm 25kg Max 120kg
Uchder: Munud 1.2m Max 2m
Oedran: Munud 7 oed
7 - 17 oed: Angen oedolyn sy'n cymryd rhan - cymhareb 1: 3
Esgidiau Priodol: Rhaid i esgidiau orchuddio bysedd traed a rhoi cefnogaeth i'w ffêr
Cerdded / Camau: Rhaid i chi allu dringo 73 cam i gymryd rhan yn ail linell zip yr antur honDerbyn newyddion, cynigion arbennig a gwahoddiadau digwyddiadau!

 

Llyfr cyflym  
   


Digwyddiadau i ddod
Beth Sydd Ymlaen